Tillstånd du behöver när du bygger hus

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Om du ska bygga nytt hus kan du behöva olika typer av tillstånd varav bygglov är ett. Här går vi igenom vilka tillstånd som kan krävas och vad de avser.

Byggregler

När du ska bygga ett nytt hus finns det många saker att tänka på. Förutom att du ska hitta rätt hantverkare och skicka ut offertförfrågningar, ska du även ha koll på vilka tillstånd och byggregler som gäller när du bygger hus. Byggreglerna förklarar vilka egenskaper en byggnad som minst måste uppfylla. Egenskaperna måste dessutom bevaras under hela byggnadens livstid. Kortfattat handlar byggreglerna om barnsäkerhet, tillgänglighet (till exempel för en rörelseförhindrad person), brandskydd, bärförmåga och inomhusmiljö.

Bygglov – processen

Innan du köper eller börjar bygga ett hus måste du få ett godkänt bygglov. Så här ansöker du:

 1. Kontakta byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden i din kommun är den avdelning som ansvarar för bygglovsansökningar. De kan ge dig vägledning och råd om bygglovet.
 2. Skicka in bygglovsansökan. När du ansöker om bygglovet måste du samtidigt skicka med vissa uppgifter och ritningar som gäller byggnaden. Du kan ladda ner blanketter för bygglovsansökan hos kommunen. I ansökan ska du ange information om vem som är kontrollansvarig. Var noggrann och kontrollera att all information du bifogar är korrekt, då kommer handläggningen gå snabbare och du minskar risken för avslag.
 3. Första granskningen. När din ansökan kommit till byggnadsnämndens kontor kommer de att göra en granskning av ditt ärende. De kontrollerar bland annat att alla dokument finns med och att ansökan är komplett. Om något saknas får du en viss tid på dig att komplettera ansökan. I samband med att den första granskningen görs kommer du även få ett mottagarbevis. Byggnadsnämnden kommer berätta hur lång tid ärendet förväntas ta samt informera om att utgiften för bygglovsansökan reduceras om nämnden drar ut på tiden.
 4.  Prövning. Byggnadsnämnden prövar om byggnaden är lämplig för ändamålet, om detaljplanen eller områdesbestämmelser tillåter bygget samt om platsen är lämplig.
 5. Beslut tas. Om din bygglovsansökan godkänns kommer grannar och andra berörda personer att bli informerade och de har sedan tre veckor på sig att överklaga beslutet. När bygglovet är godkänt måste du påbörja bygget inom två år, annars slutar det gälla. Tänk på att du måste få ett startbesked, förutom bygglovet, innan du kan börja bygga.  Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Antingen kan de ändra byggnadsnämndens beslut eller välja att avslå.

Under projektets gång kommer en person från byggnadsnämnden att besöka bygget och de för sedan protokoll över besöket. När byggnadsprojektet är avslutat håller byggnadsnämnden vanligtvis ett slutsamråd för att de ska kunna kontrollera att kontrollplanen följts. Under slutsamrådet bedömer byggnadsnämnden även om de kan utfärda ett slutbesked eller inte. Slutbesked ges om du kan bevisa att alla kraven är uppfyllda. Tänk på att du inte får flytta in i huset om slutbesked inte vinner laga kraft, annars blir du tvungen att betala en byggsanktionsavgift.  

Marklov

Om du ska bygga hus inom detaljplanerat område behöver du marklov om du vill förändra markens höjd avsevärt. Ibland krävs även marklov om du vill fälla träd eller plantera skog. Många kommuner bedömer att marklov krävs om markens höjdläge förändrats med 0,5 meter. Det kan dock skilja sig, så det enklaste är att kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Exempel när marklov inte krävs:

 • Schaktning. Om du behöver utföra schaktning eller utfyllnad i samband med vissa byggåtgärder (som kräver bygglov) behöver du inget marklov. Det krävs heller inget marklov om detaljplanen anger ett specifikt höjdläge för markytan. Då får du, utan marklov, höja eller sänka marknivån till den nivå som står angivet.
 • Plantera fruktträd. Vill du plantera fruktträd eller buskar på en villatomt krävs inget marklov.

Det är hos byggnadsnämnden i din kommun som du ansöker om marklov.

Rivningslov

Om du ska riva ett hus eller en byggnad inom detaljplanerat område krävs vanligtvis rivningslov, ett tillstånd för att riva hus. Om det gäller en tomt som ligger utanför ett detaljplanerat område krävs aldrig rivningslov. Rivning innebär att du helt och hållet tar bort en byggnad eller att du tar bort en del av en byggnad plus dess tillhörande stomme. River du en del av ett hus men låter stommen stå kvar, räknas det inte som rivning. Tillfällen som inte kräver rivningslov:

 • Om du river utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Om du river byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis ett attefallshus eller ett skärmtak.

Rivningslovet ansöker du om hos byggnadsnämnden i din kommun. Du ska få godkänt rivningslov om det inte finns rivningsförbud samt om det du vill riva inte bör bevaras (exempelvis på grund av för dåligt skick eller skaderisker). Om du fått ett rivningslov måste rivningen påbörjas inom två år från det att du fick tillståndet.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan ibland vara bra att ansöka om redan innan du påbörjar bygglovsansökan. Förhandsbeskedet är praktiskt eftersom det ger dig rätten att vidta vissa åtgärder på den tomt du vill bygga på, trots att inget bygglov ansöks än. Dock måste du ansöka om bygglov inom två år från att förhandsbeskedet godkändes. Förhandsbesked är praktiskt när du ska bygga hus eftersom du med det kan få reda på om det ens är möjligt att bygga där du tänkt. När du ansöker om ett förhandsbesked krävs inte lika många handlingar och du behöver exempelvis inte tillhandahålla ritningar. Förhandsbeskedet är framförallt användbart för dig som köpt en tomt utanför detaljplanerat område, exempelvis en helt obebyggd tomt.  

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är inte något tillstånd, men en handling som du behöver när du ansöker om bygglov. Nybyggnadskartan visar var fastigheternas exakta läge är, tomtgränser, anslutningspunkter för vatten och avlopp, vägar och liknande. Om du bygger utanför planlagt område krävs vanligtvis inte nybyggnadskartan. Kostnaden för en nybyggnadskarta ligger på cirka 8 500 kronor (för enbostadshus).

Andra kostnader

Förutom tillstånd som bygglov, rivningslov och förhandsbesked, tillkommer det ofta andra kostnader vid ett husbygge. Till exempel kostnader för geoteknisk undersökning, lagfart, pantbrev, kostnad för avstyckning av tomt och anslutning till vatten och avlopp.

Hitta experter till ditt byggnadsprojekt

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 576 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Börja med att ansöka om ett förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område.

1/5 av tomten får bebyggas.

Det krävs i regel bygglov om du ska bygga ut huset. Men det beror på tillbyggnadens storlek. Är den mindre än 15 m2 behöver du oftast inte något bygglov, men du måste lämna en anmälan och få ett startbesked.

Det varierar beroende på var du ska bygga huset. I de allra flesta fall krävs ett bygglov (om det inte gäller uppförandet av ett attefallshus eller liknande). Du kan även behöva ett förhandsbesked och ett mark- och rivningslov.

Du får göra en bygglovsbefriad tillbyggnad på högst 15 m2 (gäller för en- eller tvåbostadshus). Du får även bygga ett fristående attefallshus på upp till 30 m2 utan bygglov, dock krävs ett startbesked.

Vanligtvis får du bebygga 1/5 av tomtens yta. Det kan förekomma vissa undantag så om du är osäker är det bäst att kontrollera med byggnadsnämnden där du bor.

Kostnaden varierar beroende på var i landet du bor. Dock kostar bygglov för enbostadshus mellan cirka 25 000 och 33 000 kronor.

Bland annat kostnader för bygglov, förhandsbesked, geoteknisk markundersökning, lagfart, pantbrev, försäkringar, kontrollansvarig, besiktningar, anslutning till vatten och avlopp, anslutning av el och anslutning till värme (exempelvis bergvärme eller fjärrvärme).

När du fått ett godkänt bygglov måste husbyggandet påbörjas inom 2 år och vara färdigställt inom 5 år.

Kontrollera hantverkarens recensioner och omdömen och begär offerter från minst tre olika företag. Kontrollera även att företaget/hantverkaren har F-skatt, om det finns några betalningsanmärkningar samt om hantverkaren eller företaget har allrisk- och ansvarsförsäkring.

Bygglov krävs om du ska bygga ett hus som är större än 30 m2. Det finns även andra tillstånd du kan behöva, som marklov.

Relaterade artiklar