Kontrollansvarig – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Vid byggnadsarbeten som kräver en bygganmälan till kommunen måste enligt lag en kontrollansvarig utses.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan för den åtgärd eller de åtgärder som ska utföras. Även om det är byggherrens ansvar att säkerställa att kraven enligt plan- och bygglagen följs, är det den kontrollansvariga som ska kontrollera att byggherren följer bestämmelserna och villkoren. Den kontrollansvariga ska också se till att kontroller och besiktningar utförs löpande. Skulle det göras några avvikelser från byggnadsnämndens villkor är det hen som ska underrätta byggherren om det. Andra saker som ingår i den kontrollansvarigas ansvar är att:

 • Medverka vid samråd med bland annat byggnadsnämnden
 • Säkerställa att besiktningar och andra typer av kontroller utförs regelbundet
 • Medverka när byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök

Den som är utsedd till kontrollansvarig ska även dokumentera de byggplatsbesök hen gör, både i text och bild. Bland annat ska olika iakttagelser noteras om de kan vara till användning vid utvärderingen för att få ett slutbesked.

Kontrollansvarig hette tidigare kvalitetsansvarig

Sedan år 2011 har det funnits krav på att en kontrollansvarig ska finnas med vid byggnadsprojekt som kräver bygglov. Men tidigare, från 1995 och fram till 2011, fanns det en liknande roll, kvalitetsansvarig. Den rollen hade många likheter med dagens kontrollansvariga men det fanns också skillnader. Kraven är betydligt strängare för den kontrollansvariga än de var för den kvalitetsansvariga. Den kontrollansvariga måste annat vara certifierade. Tidigare var det istället ”ansvarig arbetsledare” som hade det uppdraget. 

Ibland krävs ingen kontrollansvarig

För större byggnads-, rivnings- och installationsprojekt krävs ofta en utsedd kontrollansvarig, även förkortat KA. Men det finns också många situationer då det inte behövs, bland annat behövs det inte för:

 • Åtgärder då varken anmälan eller bygglov krävs
 • Åtgärder på en- eller tvåbostadshus
 • Åtgärder på garage och småhus
 • Fasadmålning eller förändring av taktäckning och fasadbeklädnad

Trots att ovanstående punkter vanligtvis är befriade från kravet om kontrollansvarig kan byggnadsnämnden ändå besluta att en KA behövs. Däremot behövs det inte för bygglovs- och anmälningsbefriade åtgärder. Ska exempelvis en kulturhistorisk byggnad målas om kan det ändå krävas en kontrollansvarig även om det i vanliga fall inte är ett krav. Om åtgärden kräver en KA är det byggherren som vanligtvis utser denna. Det kan finnas en eller flera kontrollansvariga. Vid stora byggnadsprojekt är det vanligt med flera där varje KA ansvarar för ett visst område. Vanligtvis är det den kontrollansvariga som även är samordningsansvarig. Finns det flera kontrollansvariga är det byggherren som utser den samordningsansvariga.

Hitta en certifierad kontrollansvarig

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Certifiering är viktigt

Det är viktigt att den som väljs ut till kontrollansvarig har den kunskap och den erfarenhet som projektet kräver. För att vara säker på att personen verkligen har det är det viktigt att kontrollera att hen är certifierad. Kom ihåg att certifieringen av kontrollansvarig ska har gjorts av ett ackrediterat certifieringsorgan, som i Sverige är KIWA Sverige AB och RISE Certifiering. Även om personen har certifierats kan det i enskilda fall hända att den femåriga certifieringsperioden har löpt ut. Då kan det ibland hända att den kontrollansvariga får fullfölja projektet ändå, trots att hen vid det tillfället saknar certifiering. Sådana undantag kan bland annat inträffa i följande situationer:

 • Kontrollansvarig ska strax gå i pension och har inte planerat att omcertifiera sig.
 • Byggnadsprojektet har blivit fördröjt och dragit ut på tiden vilket resulterat i att certifieringen löpt ut.

Det är också viktigt att den kontrollansvariga inte har någon relation till entreprenören som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Annars finns risken för ett opartiskt bedömande. Olämpliga relationer skulle kunna vara att den kontrollansvariga är släkt, gift eller nära vän med personen som utför åtgärden.

Kontrollansvariga som missköter sig

Skulle en kontrollansvarig inte sköta sitt uppdrag måste byggherren omgående underrätta byggnadsnämnden om det. Om nämnden håller med om det kommer den att besluta att den kontrollansvariga slutar med uppdraget. Istället ska nämnden då ta beslut om att en ny kontrollansvarig utses, då på uppdrag av byggherren. Ibland händer det att byggherren inte hittar någon lämplig kontrollansvarig, då måste nämnden ta beslut om att förbjuda fortsatt arbete till dess att en ny KA utses. 

Den som har svårt att utse en kontrollansvarig kan gå in på Boverkets hemsida, där finns en förteckning över alla certifierade kontrollansvariga i hela Sverige.

Vanliga frågor och svar om kontrollansvarig

En kontrollansvarig hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan för den aktuella åtgärden. I planen ska information om vilka kontroller som ska utföras finnas med. Den kontrollansvariga ska även säkerställa att planen följs, annars måste hen underrätta byggherren och ibland även byggnadsnämnden.

Syftet med rollen är att säkerställa att bland annat byggnadsarbetena håller en viss standard och kvalitet. Hen tar också fram förslag till kontrollplaner, ofta ihop med byggherren.

En kontrollansvarig måste vara certifierad av antingen KIWA Sverige AB eller Rise Certifiering som är de två ackrediterade certifieringsorgan som är godkända för att certifiera kontrollansvariga i Sverige.

Den kontrollansvariga upprättar dels förslag på kontrollplanen tillsammans med byggherren, dels deltar i samråd med byggnadsnämnden. Hen ska även dokumentera sina arbetsplatsbesök med både bilder och texter samt göra noteringar om några avvikelser upptäcks.

Vid större byggnads-, rivnings- och installationsarbeten behövs oftast en kontrollansvarig. Även för arbeten som kräver bygglov kan en kontrollansvarig behöva utses. Men det finns även situationer då det inte är nödvändigt, exempelvis vid åtgärder på en- och tvåbostadshus (som att måla fasaden eller byta tak).

För att få en certifiering krävs både teknisk utbildning och praktisk erfarenhet inom det byggområde som den kontrollansvariga ska ansvara över.

Nej, den kontrollansvariga står emellan byggnadsnämnden och byggherren och kan exempelvis inte bestämma att en åtgärd ska utföras på ett annat sätt. Däremot är det den kontrollansvarigas ansvar att underrätta byggherren om avvikelser i planen och om inget förändras ska hen även meddela byggnadsnämnden som i sin tur tar beslut om hur projektet ska fortgå.

Relaterade artiklar