Kostnader många missar när de bygger hus

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~7 minuter

Ett husbygge är för många den största och viktigaste investeringen i livet. Till skillnad från att köpa ett färdigt hus, kan det vara ganska svårt att veta hur lång tid det tar och hur mycket det kommer att kosta att bygga ett helt nytt hus. Vid nybyggen kan det dessutom uppkomma andra typer av kostnader som är lätta att glömma bort. Här är information om kringkostnader som snabbt kan bli större än vad du ursprungligen räknat med.

kostnader många missar när de bygger hus

Kostnader som rör själva marken

När du köpt en tomt och ska påbörja husbygget är det viktigt att byggnaden uppförs på rätt plats. Alltså exakt på den plats som ditt bygglov avser. Skulle placeringen bli fel, exempelvis höjdläget, kan detta medföra stora kostnader. I vissa fall kräver plan- och bygglagen (PBL) att utstakning ska ske när det verkligen fyller en funktion, till exempel när husets placering har mycket stor betydelse. Om du är osäker bör du höra av dig till byggnadsnämnden i din kommun. Rent praktiskt innebär en utstakning att man markerar byggnadens hörn på tomten. Avgiften för utstakning som utförs av kommunen tas ut enligt fastställd taxa och kan variera beroende på var i landet du bor, till exempel kan utstakning av hus i Stockholm vara dyrare än utstakning av hus i Malmö. Avgiften ingår inte i bygglovsavgiften och tas endast ut om kommunen utför utstakningen.

En annan kostnad som är lätt att missa är den geotekniska markundersökningen. Den här undersökningen görs ibland för att kontrollera tomtens förutsättningar och handlar helt enkelt om att säkerställa att marken är tillräckligt stabil för ett husbygge. Ibland görs en geoteknisk markundersökning på kommunens begäran. Man kontrollerar då jordtypen, fastheten och diverse andra parametrar. De sämsta jordtyperna vid en undersökning är lera och silt, eftersom de har dålig bärighet. Kostnaden för en geoteknisk markundersökning varierar en del beroende på vilken metod som används för kontrollen, men ofta får man räkna med cirka 20 000 – 25 000 kronor.

Viktiga dokument vid husbygge

Andra kostnader som uppstår vid ett husbygge och som är lätt att glömma bort är allehanda dokument som du behöver införskaffa. Detta rör sig bland annat om:

 • Lagfart
 • Pantbrev
 • Nybyggnadskarta
 • Förhandsbesked
 • Bygglov
 • Försäkringar
 • Ritningar
 • Färdigställandeskydd
 • Energiberäkning

Lagfarten är själva beviset på att det är du som äger fastigheten. Den innehåller bland annat uppgifter om ägarförhållandet. Syftet med en lagfart är bland annat att banken kan använda den för att bevilja huslånet. Men framförallt handlar det om ett bevis på ägarskapet. Kostnaden för en lagfart består av två delar: expeditionsavgiften på 850 kronor och stämpelskatten på 1,5 % av köpeskillingen (den slutgiltiga summan, alltså försäljningspriset).

Pantbrev är ett dokument som också behövs vid nybyggen och husköp och som används som säkerhet för lånet (själva bolånet). Genom pantbrevet regleras att en viss bostad är pantsatt och hos vilket låneinstitut. Pantbrevet reglerar bland annat att bostaden inte kan säljas hur som helst om inte lånet först löses in hos banken. Pantbrevets kostnad är 2 % av pantbrevets belopp, därtill tillkommer en expeditionsavgift och även administrativa avgifter.

Nybyggnadskarta är ett underlag för nybyggets situationsplan, den behövs bland annat vid nybyggnation inom ett planlagt område. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta position, fastighetens mått, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och liknande. Ofta krävs en nybyggnadskarta för att kommunen ska bevilja bygglov och kostnaden ligger på cirka 2 500 kronor, men priset varierar från kommun till kommun.

Förhandsbesked används för att snabbare få svar om bygglov. Det är inte ett måste men kan ge dig ett förhandsbesked från kommunen redan innan du ansöker om bygglovet. Kostnaden varierar mycket beroende på vilken kommun du bor i.

Bygglov behövs också vid nybyggnationer och är ett tillstånd för att få börja bygga. Man prövar framförallt bostadens placering samt dess yttre utformning. Kom ihåg att du även kan behöva rivningslov om du ska riva en gammal bostad först. Detta gäller främst vid detaljplanerade områden. Kostnaden för ett bygglov kan vara relativt hög, men svår att säga exakt då avgiften varierar mycket beroende på kommun.

Efter att huset är färdigbyggt är det ibland bra att teckna ett färdigställandeskydd, ett slags försäkring som ger dig skydd om entreprenören går i konkurs eller av någon anledning inte har möjlighet att slutföra sina åtaganden. Även en byggfelsförsäkring kan vara bra att teckna i samband med nybyggen. Försäkringen skyddar dig mot eventuella byggrelaterade skador som uppstår under byggnadens första tio år. En sådan försäkring kostar mellan 10 000 och 40 000 kronor.

Som byggherre måste du invänta ett startbesked, men innan du får det behöver du upprätta en konstruktionsritning. På denna ritning visas det tydligt hur husgrundens väggar och tak ska byggas. Priset för konstruktionsritningar ligger på cirka 40 000 till 70 000 kronor.

Energiberäkning görs ofta vid nybyggnationer och den visar att energikraven uppfylls. Beräkningen ska lämnas till Boverket. Priset är cirka 4 000 till 5 000 kronor.

Personal till bygget

För att du som byggherre ska vara säker på att byggnadsprojektet uppfyller samtliga krav i bygglagstiftningen behöver du anlita någon som är kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ser till att regler följs genom en kontrollplan. Det kostar ungefär 20 000 kronor att anlita en kontrollansvarig. En annan person som ofta behöver anlitas är en besiktningsman. Efter att huset är färdigställt behöver du få ett slutbesked, ett dokument som bevisar att samtliga krav för såväl bygglov och kontrollplan som för startbeskedet är uppfyllda. Ett sätt att ta reda på om kraven är uppfyllda är att anlita en besiktningsman som går igenom hela bygget.

Innan du sätter spaden i jorden kanske du vill bolla idéer med en arkitekt? En arkitekt kan dels hjälpa dig se över din egen skiss över bostaden och komma med smartare lösningar, dels ta fram helt nya ritningar utifrån dina önskemål. Det är ofta en väl vald investering eftersom du vill kunna bygga huset rätt från början. Behöver du endast hjälp med enklare arbeten ligger kostnaden för en arkitekt på cirka 20 000 – 30 000 kronor, för ett fullständigt förslag med färdiga bygglovshandlingar hamnar kostnaden på cirka 50 000 till 70 000 kronor. Använd vår offerttjänst för att matchas med lokala experter som kan hjälpa dig med husbygget. Det är gratis att använda vår tjänst.

Hitta en expert som kan bygga ditt hus

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Kostnader för anslutningar

Du kan komma att behöva dra in allt från el, fiber och fjärrvärme till kommunalt vatten och avlopp i det nybyggda huset. Vad detta kostar varierar mycket mellan kommunerna. Men här är en uppskattning av priserna:

 • Anslutning el: cirka 25 000 kronor
 • Anslutning fiber: cirka 10 000 till 20 000 kronor
 • Anslutning fjärrvärme: cirka 35 000 kronor
 • Anslutning vatten och avlopp: cirka 80 000 kronor

Nu när du väl har koll på kostnader som är lätta att glömma bort kan du göra en mer realistisk budget för hela byggnadsprojektet.

Andra eventuella kostnader

Förutom ovanstående punkter kan det även tillkomma fler kostnader, exempelvis beroende på hur tomten ser ut. Ibland behöver man schakta marken innan man kan komma igång med bygget. Trädgårdsanläggning är också en del av huset, även om många väntar med att anlägga den tills efter att husbygget är färdigt.

Vanliga frågor och svar om husbygge

Priserna varierar mycket beroende på boyta, materialval och speciallösningar. Även tomtpriset kan variera mycket. Viss prisstatistik har dock visat att kvadratmeterpriset för ordinär standard och storlek ligger runt 22 500 kronor. Kostnaden inkluderar då både arbetskraft och material. (Däremot inte de övriga kostnader som beskrivs tidigare).

Hur lång tid det tar att bygga ett hus varierar naturligtvis beroende på husets utformning, speciallösningar, storlek och om du bygger själv på fritiden eller tar hjälp av yrkeskunniga byggare. Men gäller det en villa på cirka 140 – 160 kvadratmeter och du har hjälp av tre snickare tar det cirka tre månader. Har man varit noggrann med projekteringen har såklart även elektriker och VVS-arbetare utfört sina installationer under samma tid.

Det finns särskilda byggnadslån som du kan ta hos banken. Dessa lån används för tomten, grunden och själva husbygget. Du behöver oftast lämna vissa uppgifter till banken för att de ska kunna göra en beräkning, bland annat saker som ritningar, uppgifter om produktionskostnader samt om du har köpe- och entreprenadkontrakt.

En rörmokare tar mellan 500 och 600 kronor i timmen. I en normalstor villa på cirka 200 kvadratmeter kostar det cirka 600 000 kronor (inklusive golvvärme) att installera vatten och avlopp.

Tillbyggnad kostar cirka 22 000 kronor per kvadratmeter.

Relaterade artiklar