Energideklaration – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Energideklarationen behövs vid bostadsförsäljningar eftersom den visar hur mycket energi som används i huset. Det är viktig information för husköpare eftersom själva energianvändningen visas i deklarationen och även driftkostnaden. Här går vi igenom hur energideklarationen fungerar och vad den innehåller.

Bakgrund

Energideklarationen visar hur mycket energi som används i huset och vad den ostar Tack vare den informationen är det enkelt att jämföra driftkostnaden i olika hus så att den som letar hus enkelt kan se den totala kostnaden.

Energikostnader är något som snabbt kan bli kostsamt för husägare, särskilt under vinterhalvåret. Med en energideklaration kan man veta redan på förhand hur mycket huset behöver i drift.

Deklarationen visar vilket energislag fastigheten använder samt inom vilken klimatzon bostaden ligger (det finns fyra klimatzoner i Sverige). Energideklarationen introducerades den första januari 2014 och innehåller en klassning från A till G. Ett hus vars energianvändning motsvarar kraven för ett nybyggt hus får klassen C. Vid husvisning är det alltid säljarens ansvar att:

 • Visa upp energideklarationen.
 • Ta med information om driftkostnaden i marknadsföringen (i husannonsen).
 • Visa energideklarationen för spekulanter samt låta köparen se handlingen innan köpet genomförs.

Giltighet

Energideklarationen är inte giltig för alltid, det beror på att husets energiprestanda både kan förbättras och försämras. Energideklarationen är giltig i 10 år innan den behöver förnyas. Eftersom det är säljarens ansvar enligt lag att visa energideklarationen för köparen har Boverket rätt att förelägga (ett domslutsbeslut som handlar om att någon ska göra något) kraven. Om föreläggandet, till exempel kravet om att säljaren ska visa energideklarationen, inte följs kan vite (en kostnad som måste betalas till domstol eller annan myndighet om en part underlåtit att följa kraven) dömas ut.

Om husförsäljningen är slutförd men köparen inte fått någon energideklaration har hen rätt att på säljarens bekostnad upprätta en ny energideklaration.

Vid köp av en bostadsrätt skiljer sig reglerna något. Där är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att en energideklaration görs innan försäljningen. Men det är den som säljer bostadsrätten som ska säkerställa att deklarationen finns med i annonsen. Om energideklarationen skulle saknas vid försäljningen kan köparen inte upprätta en ny på bekostnad av säljaren, till skillnad från ett vanligt husköp. Det finns andra exempel på byggnader som är undantagna kravet på en energideklaration:

 • Byggnader som används för religiös verksamhet. Aktiviteter som utförs i byggnaden ska kunna ses som religiös verksamhet och vara direkt kopplade till samfundet och medlemmars trosutövande.
 • Industrianläggningar och verkstäder. Byggnader där den huvudsakliga verksamheten är produktion. Om byggnaden endast använder en liten del till produktion och resten av anläggningen används som kontor, räknas byggnaden inte som ett undantag och ska således energideklareras.
 • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år (eller där den årliga energiförbrukningen är mindre än 25 % av en helårsanvändning). Det kan till exempel gälla fritidshus som inte är byggda som året runt-boende.
 • Tillfälligt uppförda byggnader som endast ska användas i högst två år. Det kan till exempel handla om moduler som upprättas intill ett bygge. Om modulerna används i mer än två år ska de energiklassas. Men om de flyttas och börjas användas i en ny kombination och på annan plats, påbörjas tvåårsperioden på nytt.
 • Ekonomibyggnader med lågt energibehov och som används till jordbruk och skogsbruk. Undantaget gäller så länge som ekonomibyggnaden har ett lågt energibehov samt används till jordbruk och skogsbruk. Bostadshus och kontorslokaler inom samma lantbruksfastighet innefattas inte av undantaget och ska därför energideklareras.
 • Fristående byggnader med golvarea mindre än 50 m2. Byggnader vars golvyta är mindre än 50 kvadratmeter behöver inte energideklareras.
 • Totalförsvarets byggnader som är av hemlig natur. Den här typen av byggnader omfattas inte av kravet för energideklaration.

Byggnader som ska ha en energideklaration:

 • Byggnader med golvyta på över 250 kvadratmeter. Gäller även byggnader som ofta besöks av allmänheten.
 • Byggnader som upplåtits med nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär att man har rätten att använda en egendom som tillhör någon annan, till exempel hyresrätter.
 • Nyuppförda byggnader. Även byggnader som ska säljas.

Energideklarationens innehåll

I en energideklaration finns det information om den uppvärmda golvarean i huset, vilket kallas Atemp. Information om energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt fastighetsel i byggnaden finns också med. Om byggnaden har sämre energiprestanda ska det i deklarationen även finnas förslag på hur man kan minska energianvändningen, men endast om en energiexpert föreslagit sådana åtgärder. Andra uppgifter som finns med i deklarationen:

 • Byggnadens radonvärde
 • Information om värmesystemet
 • Information om ventilationssystemet
 • Information om energiexperten som utfört deklarationen

Efter att en kontroll av energiprestandan utförs klassas byggnaden med en energiklass. Klassen bedöms utifrån byggnadens energiprestanda och jämförs med den tillåtna energiprestandan för en ny byggnad. Klass C är en energiklassning för byggnader som uppfyller de krav som en ny byggnad har. Alla bostäder med klassning A – C är godkända (A innebär att byggnaden har den lägsta energianvändningen). D – G innebär att byggnaden har högre energianvändning (G är den högsta). Får en byggnad energiklass A kallas det även för passivhus, klass B kallas även för lågenergihus och klass C är krav för nybygge.

Vanliga frågor och svar

Deklarationen gör det enklare för potentiella husköpare att jämföra energianvändningen och driftkostnaden i olika hus. Dessutom kan informationen i deklarationen göra det enklare att utföra energibesparande åtgärder. Tanken med energideklarationen är att främja effektiv energianvändning.

10 år.

Nej, endast den som tänker sälja eller hyra ut sin fastighet måste kunna presentera en energideklaration.

Boverket ansvarar för energideklarationen.

Ja, i likhet med hur pantbrev fungerar vid en försäljning (kostnaden dras av i deklarationen).

Från cirka 2 500 kronor upp mot 4 000 kronor, beroende på vilken typ av hus det gäller samt var i landet huset finns.

En certifierad energiexpert måste utföra energideklarationen och då på uppdrag av fastighetsägaren.

Relaterade artiklar