Allmänna villkor

1 Bakgrund 

1.1 Bygg.se, en del av Bygg.se Sverige AB, org. nr. 559230-4264 (“Bygg.se”), tillhandahåller en webbaserad tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, företag och andra (“Konsumenter”) kan söka efter svenska byggföretag verksamma inom bygg, måleri, VVS m.m. (”Byggföretaget”), söka kontakt med Byggföretag och begära pris från Byggföretag. 

1.2 Byggföretagen betalar för användande och synlighet på Tjänsten. 

1.3 Bygg.se och Byggföretaget benämns gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

1.4 Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för Byggföretag som använder och syns på Tjänsten. Villkoren gäller för samtliga Tjänster som Bygg.se tillhandahåller Byggföretagen. 

1.5 Villkoren anses vara bindande från och med det datum Byggföretaget godkänner dem, antingen inuti Tjänsten eller i samband med signering av avtal till vilket dessa Villkor lagts som bilaga (”Avtalet”). Bygg.se ingår i muntliga avtal, när konsumenter godkänner muntligt så skickar Bygg.se en orderbekräftelse på mail med avtalsvillkor bifogade. 

1.4 Bygg.se kan ändra utseende, funktionalitet och innehåll i Tjänsten utan att i förväg meddela Byggföretaget om detta. 

2 Byggföretagets förpliktelse 

2.1 Byggföretaget förbinder sig att under hela perioden som Byggföretaget är bunden av Avtalen eller Villkoren inneha F- skattsedel, vara momsregistrerat, följa svensk lag samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden i händelse av tvist med Konsument. Dessutom ska Byggföretaget inte ha några större eller betydande skulder hos Kronofogden samt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt. 

2.2 Bygg.se kontrollerar löpande att Byggföretaget uppfyller Bygg.se’s grundläggande krav enligt 2.1 ovan. Uppfyller inte Byggföretaget samtliga ovanstående grundkrav har Bygg.se rätt att omedelbart avbryta Byggföretagets rätt att använda Tjänsten, synas på Tjänsten och svara på förfrågningar från Konsumenter. 

3 Identifiering och personuppgifter 

3.1 Byggföretaget kan inom ramen för Avtalet eller Villkoren komma att behandla personuppgifter. Bygg.se och Byggföretaget är överens om att vardera Part är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling och behandlar således personuppgifter på egen risk och eget ansvar. 

3.2 Det åligger vardera Part att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som behandlas. 

3.3 I den mån Bygg.se lämnar ut personuppgifter till Byggföretaget är Byggföretaget personuppgiftsansvarig för uppgifterna och ska endast behandla uppgifterna för ändamål som ligger i linje med Avtalet eller Villkoren. 

3.4 I den mån Bygg.se måste radera eller uppdatera Konsuments uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, eller annan tillämplig lag, har inte Byggföretaget rätt till återbetalning för att Byggföretaget inte längre kan se dessa uppgifter i Tjänsten. 

3.5 Byggföretaget samtycker till att Bygg.se behandlar dess personuppgifter för de ändamål som anges i Villkoren. Bygg.se kan även komma att behöva behandla Byggföretagets företrädares och 

verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och Byggföretaget ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar Byggföretaget information om vilka personuppgifter som Bygg.se behandlar eller vill Byggföretaget rätta vissa personuppgifter eller har andra frågor om Bygg.se personuppgiftsbehandling ska Byggföretaget kontakta den person hos Bygg.se som ansvarar för tillhandahållandet av Tjänsten. 

3.6 Byggföretaget ger sitt samtycke till att Byggföretagets företagsuppgifter publiceras på Bygg.se. Byggföretaget godkänner även att uppgifter om användaromdömen samt kreditvärdighet publiceras på Bygg.se. Byggföretaget är vidare införstådd med att Konsumenter, Sveriges Byggsajt AB och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Byggföretaget via brev, telefon, e-post och SMS. 

3.7 Bygg.se är skyldigt att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering föreligger, är Bygg.se skyldigt att avböja eller frånträda uppdraget. 

3.8 Bygg.se kan inte hållas ansvariga för skada som Byggföretaget förorsakas direkt eller indirekt till följd av att Bygg.ses iakttagit de skyldigheter som åligger Bygg.se enligt punkten 3.7. 

3.9 Kontaktuppgifter eller annat innehåll i uppdragsbeskrivning som Byggföretaget tar del av genom Tjänsten är Bygg.ses egendom och får inte användas av Byggföretaget i annat syfte än att erbjuda sina tjänster som direkt svar på prisförfrågningar från Konsumenter. Tjänsten får endast brukas av Byggföretaget för eget bruk och Byggföretaget får inte ge tredje part tillgång till information som erhållits genom Tjänsten. 

4 Begränsningar i Tjänsten 

4.1 Bygg.se kan begränsa tillgängligheten till Tjänsten i den omfattning som Bygg.se bedömer nödvändig. Kompensation kan ej utkrävas för sådana störningar. 

4.2 Byggföretaget är införstått med att Bygg.se inte garanterar att Byggföretaget får uppdrag till följd av användandet av Tjänsten. 

5 Ansvar och ansvarsbegränsningar 

5.1 Byggföretaget ansvarar för att uppgifter som uppges av Byggföretaget är riktiga och inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. 

5.2 Bygg.se har rätt att utan förvarning radera uppgifter som angivits av Byggföretaget om innehållet anses olagligt eller olämpligt. 

5.3 Byggföretaget är skyldig att ersätta skada som förorsakas Bygg.se genom att Byggföretaget brutit mot avtal mellan parterna eller Villkoren eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar bland annat ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt övriga ersättningar. 

5.4 Bygg.se kan inte hållas ansvariga för kostnader eller förlorade intäkter som Byggföretaget erhållit till följd av användandet av Tjänsten. Om Bygg.se ändå skulle hållas ansvariga för detta är ansvaret begränsat till högst det belopp som Byggföretaget betalat för Tjänsten. 

5.5 Bygg.se är inte part i eventuella affärsöverenskommelser som ingås mellan Byggföretaget och Konsumenter. Bygg.se är inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Konsumenter och Byggföretaget. Bygg.se har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Konsumenter och Byggföretaget, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar. 

5.6 För det fall webbplatsen Bygg.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Bygg.se helt eller delvis inte råder över har Byggföretaget inte rätt att kräva prisavdrag. 

6 Reklamation 

6.1 Reklamation ska ske senast 72 timmar, räknat under helgfria vardagar, efter köpet genom att kontakta Bygg.ses kundservice. Vid reklamation krediteras köpet till Tjänsten efter att reklamationsgrund kontrollerats och bekräftats av Bygg.se. 

6.2 Eventuella fel i Tjänsten som upptäcks av Byggföretaget måste reklameras skriftligen till Bygg.se inom sju dagar från det att Byggföretaget upptäckte eller borde ha upptäckt felet. 

7 Omdömen 

7.1 Byggföretaget godkänner att Konsumenter kan lämna omdömen om uppdrag som Byggföretaget utfört. Bygg.se är inte ansvariga för innehållet i Konsumenternas omdömen men åtar sig att inte publicera omdömen med innehåll som bryter mot svensk lag. 

7.2 Byggföretaget har inte rätt att begära borttag eller korrigering i lämnade omdömen. Byggföretaget har rätt att svara och bemöta Konsumentens omdöme. 

8 Immateriella rättigheter 

8.1 Bygg.se äger rätt att använda texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Byggföretaget på Bygg.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter övergår dock inte till Bygg.se. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Bygg.se ägs av Sveriges Byggsajt AB och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Bygg.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen. 

9 Sekretess och utlämnande av information 

9.1 Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som Part mottagit från den andra Parten och som är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet eller på annat sätt är att betrakta som konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av Parts anställda till utomstående. 

9.2 Material eller uppgifter som Bygg.se erhåller från Byggföretaget för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att betrakta som konfidentiella. 

9.3 Om Byggföretaget brutit mot Avtalet eller Villkoren äger Bygg.se rätt att informera Konsumenter som använder Tjänsten om detta. 

9.2 Bygg.se skyddar på lämpligt sätt den information som Byggföretaget lämnar Bygg.se. I vissa fall åligger det dock Bygg.se enligt lag att lämna ut sådan information. 

9.4 Om Bygg.se inte debiterar mervärdesskatt på Bygg.ses tjänster till Byggföretaget är Bygg.se enligt lag skyldigt att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om Byggföretagets momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När Byggföretaget använder sig av Tjänsterna anses Byggföretaget ha samtyckt till att Bygg.se lämnar denna information till skattemyndigheterna. 

96.5 När information blivit allmänt känt har Bygg.se rätt att i sin marknadsföring och på sin webbplats lämna information om sin delaktighet i det och om andra redan allmänt kända uppgifter. 

10 Betalning och kostnader 

10.1 Byggföretaget ska betala avgifter enligt vad som anges i Avtalet. 

10.2 Om inget annat avtalats, sker betalning enligt Avtalet årsvis i efterskott via debitering på registrerat betalkort. Fakturan görs tillgänglig för nedladdning i Tjänsten i god tid före debitering. Ingen fakturaavgift påförs vid kortbetalning. 

10.3 Användning utöver vad som ingår i Avtalet faktureras årsvis i efterskott utefter faktisk användning. 

10.4 Vid försenad betalning har Bygg.se rätt att ta ut påminnelseavgifter (60 kr), dröjsmålsränta och inkassokostnader enligt lag. Vid utebliven betalning 30 dagar efter förfallodagen äger Bygg.se rätt att omedelbart fakturera hela den kvarvarande kostnaden enligt Avtalet. 

10.5 Utöver betalning enligt ovan tillkommer mervärdesskatt i de fallen Bygg.se är skyldigt att debitera sådan. 

10.6 Vid utebliven betalning kan Bygg.se göra avbrott i Tjänsten tills Byggföretaget fullgjort betalning. Ett avbrott påverkar inte Byggföretagets betalningsansvar för Tjänsten enligt Avtal och innebär inte rätt till avdrag för tid som Tjänsten varit avstängd. 

11 Fakturering och betalning 

11.1 I regel fakturerar Bygg.se Byggföretaget årsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för Tjänsten. I de fallen Bygg.se fakturerar Byggföretaget a conto, ska den slutliga fakturan ange den totala kostnaden för Tjänsten med avdrag för det belopp som fakturerats a conto. 

11.2 I vissa fall kommer Bygg.se att begära förskott på betalning och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. 

11.3 Varje faktura anger förfallodag. Normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 15 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. 

11.4 Om Byggföretaget ber Bygg.se att adressera en faktura till någon annan, kan Bygg.se komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att Byggföretaget, om Bygg.se så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något avtalsförhållande mellan Bygg.se och fakturamottagaren uppkommer inte. 

12 Förfarande vid klagomål och krav 

12.1 Om Byggföretaget av något skäl är missnöjda med Bygg.ses tjänster och vill framställa klagomål, ber Bygg.se Byggföretaget att meddela uppdragsansvarig medarbetare om detta så snart som möjligt. Alternativt kan Byggföretaget också kontakta Bygg.ses VD. 

12.4 Om Bygg.se eller Bygg.ses försäkringsgivare utbetalar ersättning till Byggföretaget med anledning av ert krav ska Byggföretaget, som villkor för utbetalningen, till Bygg.se eller Bygg.ses försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse. 

13 Försäkring 

13.1 Bygg.se innehar relevanta försäkringar. 

14 Uppdragets upphörande 

14.1 Vid förekomst av Avtal återfinns avtalsperiod i Avtalet. Efter avtalsperiodens bindningstid löper Tjänsten tillsvidare. Byggföretaget och Bygg.se har rätt att efter bindningstidens utgång säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. 

14.2 Uppsägning av Tjänsten sker genom att Byggföretaget ringer till Bygg.se kundservice och meddelar om detta eller att Bygg.se lämnar en skriftlig uppsägning. Utan hinder av uppsägningstiden får Parts uppsägning tidigast verkan vid utgången av den överenskomna bindningstiden. 

14.3 Om Byggföretaget bryter mot Avtalet eller Villkoren äger Bygg.se rätt att omedelbart avbryta Tjänsten till dess att Byggföretaget återigen följer Avtalet och Villkoren. 

14.4 Bygg.se äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Byggföretaget har försatts i konkurs eller visat andra tecken på obestånd. 

14.5 För det fall att Bygg.se skulle försättas i konkurs äger konkursboet träda i Bygg.se ställe. 

14.6 I de fall Byggföretaget på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. missbruka Konsumenternas kontaktuppgifter eller efter påminnelse inte erlägga betalning eller avtalad Avtalsavgift, har Bygg.se rätt att omedelbart häva detta avtal utan återbetalningsskyldighet gentemot Byggföretaget. 

14.7 I de fall anslutna Byggföretaget företar handlingar ägnade att försämra Bygg.ses tjänst, vidareförmedla uppgifter i strid med Villkoren, förstöra Bygg.ses rennommé eller på annat sätt agera illojalt mot Bygg.ses, har Bygg.ses rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Byggföretaget ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till. 

15 Ändringar, företräde och överlåtelse 

15.1 Villkoren kan från tid till annan komma att ändras av Bygg.se. Den gällande versionen finns alltid publicerad på Bygg.ses webbplats www.bygg.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på Bygg.ses webbplats. 

15.2 Om ett avtal ingåtts mellan Parterna, ska villkoren i avtalet äga företräde framför dessa Villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra. 

15.3 Byggföretagets rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan Bygg.se skriftliga medgivande. Om Byggföretaget byter företagsform ska nytt avtal tecknas. 

15.4 Om Bygg.se medger överlåtelse svarar den tillträdande Byggföretaget solidariskt med den frånträdande Byggföretaget för förpliktelser hänförliga till perioden före tidpunkten för överlåtelse. 

15.5 Byggföretaget får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtal eller dessa Villkor utan Bygg.se skriftliga godkännande. 

15.6 Bygg.se har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Byggföretagets, överlåta rättigheter och skyldigheter. 

16 Tillämplig lag och tvistelösning 

16.1 Villkoren och, om tillämpligt, Avtalet och samtliga frågeställningar med anledning av dem, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

16.2 Om inte annat föreskrivs skall Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och, om tillämpligt, Avtalet slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas ska vara svenska. 

17.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 17.2 samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En Part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande. 

17.4 Oavsett vad som sägs i punkt 17.2, har Bygg.se rätt att väcka talan angående klar och förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion.