Passivhus – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för alla hustyper som använder mindre energi än vad byggnormen kräver och den vanligaste typen av lågenergihus är passivhus. Här går vi igenom vad ett passivhus är, vad du bör tänka på om du ska bygga ett och andra saker som är bra att känna till.

Olika typer av lågenergihus

Det finns många moderna och nya hustyper som använder mycket lite energi jämfört med äldre hus, bland annat:

 • Passivhus. I passivhus är energibehovet så pass litet att värmen som behövs i bostaden tillförs via den tilluft som finns naturligt i huset, som värmen från människor och apparater.
 • Nollenergihus. Ett nollenergihus är ett hus som är självförsörjande på energi. Energin kommer från bland annat egna solceller.
 • Plushus. Plushus genererar mer energi än vad huset behöver. Energin kommer bland annat från solpaneler.
 • Minienergihus. Minienergihus påminner i stort sett om passivhus men kraven är lägre, vilket ofta ger arkitekten mer frihet i formgivningen av huset.

Så fungerar passivhus

Syftet med alla lågenergihus är att de ska förbruka så lite energi som möjligt eller till och med ge ett överskott av energi. Passivhus byggs exempelvis på ett sätt som säkerställer att värmeförlusterna hålls till ett absolut minimum. För att åstadkomma det bygger man ett lufttätt skal runt huset där väggarna är mycket välisolerade och saknar köldbryggor. Huset får sedan sin värme från solenergi som tas till vara genom husets ventilationssystem. Passivhus kännetecknas av att:

 • Huset värms upp av solenergi
 • Värme återvinns i ventilationssystemet
 • Husets skal är ordentligt välisolerat och lufttätt

En av de största skillnaderna mellan ett passivhus och ett vanligt hus är isoleringen. Både ytterväggar och tak på passivhus är betydligt tjockare än i vanliga hus. Tjockleken stjäl en del av den totala byggytan. Om du själv planerar att bygga ett passivhus och husritningen är på gränsen för vad som tillåts enligt detaljplanen bör du rådgöra med kommunen. Ibland godkänner de att ytan överskrids om det gynnar byggandet av energieffektiva hus.

Det finns andra saker som utmärker passivhus, exempelvis den noggranna planeringen av hur och var fönstren ska placeras. Stora glaspartier i söderläge är vanligt i passivhus. Man sätter små fönster, om ens några, på husets norra sida. Det finns en nackdel med det tjocka och täta skalet på passivhus: det är svårt att sänka temperaturen invändigt när det är varmt under sommaren. Det beror på att klimatskalet är så pass tjockt och tätt. Därför är det viktigt att se till att sovrummen placeras där det är som svalast under sommarhalvåret. Under vintern vill man förhindra att varmluft inifrån ska sippra ut genom ytterdörren. Därför byggs ofta en luftsluss i hallen, den fungerar ungefär som en kallfarstu. En av de viktigaste faktorerna för att ett passivhus ska fungera som det är tänkt, är ventilationssystemet. Eftersom husets yttre skal är så pass tätt och tjockt krävs en god ventilation invändigt som kontinuerligt är igång. Ofta använder man så kallat FTX-system (ett mekaniskt ventilationssystem som ständigt cirkulerar luften). Systemet värmer upp tilluften med hjälp av frånluft.

Passivhusets viktigaste delar

Följande saker är de viktigaste i ett passivhus:

 • Isolering. Generellt sett isoleras passivhus på ett mer omfattande sätt om man jämför med vanliga hus. Klimatskalet ska vara tätt och man lägger mer isolering vid taket där värmen ansamlas och mindre isolering mot marken. När man väljer isolermaterial till passivhus är U-värdet av största vikt. U-värdet är ett värde som talar om hur mycket värme som försvinner från materialet. Ju lägre U-värde, desto bättre. Även valet av fönster är viktigt, man väljer alltid moderna fönster med lågt U-värde. Man konstruerar även husets skal på ett sätt som förhindrar köldbryggor. En köldbrygga är en del av konstruktionen som har kontakt med utomhusklimatet. Ju färre köldbryggor, desto mindre värme försvinner.
 • Placering. Hur man placerar passivhuset har stor inverkan på dess värmefördelning. Därför sätts större fönster i söderläge så att solen kan värma upp huset mer effektivt. Om fönster ska sättas i norrläge ska de vara små, för att minimera värmeförluster.
 • Ventilation. Ventilationen är av stor vikt i ett passivhus och de flesta hus har ett så kallat FTX-system, vilket är ett mekaniskt ventilationssystem.
 • Uppvärmning. Även om passivhus byggs på ett sätt som bevarar värmen och som använder värmen som finns naturligt i huset, till exempel från människor, krävs det ofta ett kompletterande värmesystem. Under vintern är det inte alltid att passivhusen klarar av att hålla tillräckligt hög värme, därför väljer många att installera en braskamin eller en bergvärmepump. Även solceller och fjärrvärme används som komplettering.

Krav för passivhus

Det är Forum för energieffektivt byggande (FEBY) som certifierar passivhus. Tidigare var det FEBY 12 som var den gällande standarden för passivhus men nu finns det en nyare standard: FEBY 18. Den nya standarden är strängare än tidigare, särskilt sett till kontrollplaner (kontrollplanen är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som krävs för att säkerställa att ett bygge är uppfört i enlighet med PBL – plan- och bygglagen). FEBY-standarden består av tre klassificeringar: guld, silver och brons.

 • FEBY guld: Det är den strängaste klassningen och ges när värmen bibehålls så pass bra i huset att radiatorer inte behövs. Värmeförlusttalet får inte understiga 14 W/m2Atemp (den golvarea som byggnadens primärenergital ska beräknas efter) för byggnader som är större än 600 m2 i södra delen av landet.
 • FEBY silver: Samma som ovan fast i den här klassningen får värmeförlusttalet inte understiga 19 W/m2Atemp.
 • FEBY brons: Den här klassningen är den lägsta av de tre och kräver att värmeförlusttalet inte understiger 22 W/m2Atemp och om passivhuset är eluppvärmt får den totala årliga förbrukningen inte understiga 38 kWh/m2Atemp.

Tips när du ska bygga passivhus

Idag kan du hitta många hustillverkare som erbjuder lågenergihus i sina kataloger. Men för att huset ska fungera felfritt måste alla delar i byggnadskedjan fungera: från arkitekt till konstruktör, byggherre och snickare.

 • Arkitekt. Om du vill ta fram en egen husdesign kan du anlita en arkitekt. Kom ihåg att välja arkitekt med omsorg, det är viktigt att arkitekten har erfarenhet av att rita passivhus
 • Ventilation. Ventilationssystemet är en viktig del i passivhus, se till att välja ett system med individuella termostater i varje rum.
 • Kyla. Även om passivhus konstrueras för ett kallt klimat är det viktigt att även fundera över hur det täta klimatskalet kommer påverka temperaturen under sommaren. Det kan vara bra att ha en plan om några av rummen blir väldigt varma och instängda under sommaren, exempelvis genom att använda markiser.

Vanliga frågor och svar

Det är ett samlingsbegrepp för byggnader som kräver mindre energi än byggnader uppförda enligt Boverkets regler. Passivhus är den vanligaste typen av lågenergihus.

Ett passivhus är byggt på ett sätt som minimerat värmeförlusterna till den grad att inga radiatorer eller golvvärme behövs. Passivhus har betydligt tjockare väggar än vanliga hus.

Isoleringen, husets placering och valet av fönster. Det är viktigt att passivhusets skal är lufttätt och tjockt samt att fönstren är moderna och har ett lågt U-värde som förhindrar värmeförluster.