Sjövärme – viktigt att tänka på

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Sjövärme är ett alternativ till både jord- och bergvärme och fungerar på nästan samma sätt: solenergi omvandlas till värme genom en värmepump.

Ett alternativ för strandnära tomter

Solens energi finns lagrad överallt, bland annat i hav, sjöar, luft, berg och mark. Sjövärme innebär att solens energi ligger lagrad på sjöbottnen. Genom en kollektorslag (som läggs på sjöns botten) hämtas energin upp och förs vidare till sjövärmepumpen. Här omvandlas den till värme som sedan leds vidare ut i husets vattenburna uppvärmningssystem.

Sjövärme kan vara ett bra alternativ för strandnära tomter. Värmekällan innebär ingen större miljöpåverkan sett ur installationssynpunkt eftersom ingen grävning behöver göras. Istället sänks kollektorslangen ner på sjöbottnen och hålls på plats med vikter. Även berg- och markvärme ses som relativt miljöneutrala alternativ eftersom bägge värmekällor utvinner solenergi, vilket i sig är miljövänligt. Solenergi kostar ingenting och är förnyelsebar. Sedan innebär själva installationen (grävarbeten, produktion av värmepumpar och maskiner som används) viss miljöpåverkan som är svår att komma ifrån.

Sjövärme – inte för alla

Trots sina fördelar är sjövärme inte ett lämpligt alternativ för alla. Det kan vara bra att känna till hur installationen går till och vilka krav som ställs för att ens få lägga ut kollektorslang på sjöbottnen. Innan du köper en sjövärmepump och anlitar ett installationsföretag bör du först kontrollera om bostaden är kompatibel med energikällan.

 • Vattenburet system. För att en bostad ska kunna använda sjövärme krävs ett vattenburet system. Det beror på att sjövärmepumpen värmer upp vatten som sedan leds ut i husets radiatorer eller golvvärmesystem via vattenledningarna.
 • Sjöns energikapacitet. Det finns krav för att få lägga ut kollektorslangar i sjöar och använda den lagrade solenergin. Kontrollera att du faktiskt får utnyttja energin. En riktlinje är att du inte får utvinna mer energi än vad som återförs till sjön. Utvinner man mer energi än vad som tillförs sjunker vattentemperaturen vilket påverkar ekosystemet i vattnet.
 • Sjön får inte frysa. Det är viktigt att sjövärme installeras i en sjö som inte bottenfryser. Ofta behöver sjön vara tillräckligt djup för att inte riskera bottenfrysning eller ha strömmar som cirkulerar vattnet.
 • Anmälan krävs. För att få lov att installera sjövärme behöver du ett tillstånd från kommunen. Det beror på att sjövärme är en anmälningspliktig åtgärd.
 • Godkännande krävs. Förutom kommunens tillstånd behöver du ha ett godkännande av sjöns ägare och även ett godkännande av de som har fisketillstånd i sjön.
 • Märkning av kollektorslang. Du behöver veta exakt var kollektorslangen är placerad på bottnen om den skulle behöva repareras eller med tiden bytas ut. Andra som bor i närområdet ska också känna till att det ligger en kollektorslang där för att minimera risken för skador orsakade av ankare och fiskelinor.

Installera sjövärme

Sjövärme använder den lagrade solenergin som finns på sjöns botten. Installationen påminner mycket om jord- och markvärme. Men istället för att lägga ut en kollektorslang i marken eller i ett djupt borrhål placeras slangen på sjöbottnen. Värmen som finns lagrad på sjöbottnen överförs via köldbärarvätskan inuti kollektorslangen. Vätskan transporteras sedan in till huset och till sjövärmepumpen. Inuti värmepumpen finns en förångare som omvandlar vätskan till värme. Detta sker när den nollgradiga köldbärarvätskan möter det iskalla köldmediet. Vätskan värms i sin tur upp några grader, vilket gör att ånga bildas. Ångan leds vidare in till kompressorn i värmepumpen. Där höjs trycket på köldmediet som omvandlats till gasform. Värmen stiger snabbt från 0 till 100 grader. Den varma gasen åker vidare in till kondensorn. Efter att värmen passerat kondensorn leds den vidare till husets värmesystem och värmer via radiatorer och golvvärme upp hushållet.

För- och nackdelar med sjövärme

Det finns många fördelar med att välja sjövärme, energin är förnyelsebar och systemet håller i 20 – 30 år innan det är dags att byta ut värmepumpen. Det finns även nackdelar, det krävs bland annat tillstånd för att få lägga ut kollektorslang på sjöbottnen och installationen är förhållandevis dyr, eftersom den kräver att man måste ner på bottnen.

Fördelar med sjövärme

 • Ekonomisk besparing. Du kan göra besparingar på upp till 70 – 80 % beroende på vad du i nuläget förbrukar och betalar. Många som går från direktverkande el till sjövärme sparar in investeringskostnaden för exempelvis berg- eller sjövärme på ett par år.
 • Förnyelsebar energikälla. Solenergi är förnyelsebar och ett miljövänligt alternativ om man bortser från elen som krävs för att hämta upp energin och installationen.
 • Flexibelt. Sjövärme är kompatibelt med många andra värmekällor, bland annat solvärme.

Nackdelar med sjövärme

 • Kräver sjötomt. Sjövärme är endast aktuellt för tomter vid direkt eller nära anslutning till strand. Sjön eller vattendraget behöver dessutom vara tillräckligt stor och djup för att ge tillräckligt med energi.
 • Kostsam investering. Det kostar en del att installera sjövärme, både sett till installationen och även själva materialet (kollektorslang, vikter och värmepump).
 • Kräver tillstånd. Du behöver både tillstånd från kommunen och godkännande från sjöns ägare.

Vanliga frågor och svar

Kostnaden brukar ligga på mellan 90 000 – 150 000 kronor.

Själva pumpen varierar mycket i pris beroende på vilken kapacitet som krävs. Det går att hitta värmepumpar från cirka 20 000 kronor.

Sjövärme fungerar ungefär som berg- och markvärme, genom att lagrad solenergi tas tillvara och görs om till värme genom en värmepump. När det gäller sjövärme läggs en kollektorslang ner på sjöbottnen. Den fångar upp den lagrade solenergin och leder den vidare in till värmepumpen där den omvandlas till värme. Värmen sprids sedan genom husets vattenburna värmesystem (golvvärme och radiatorer).

Denna typ av värmesystem fungerar endast i anslutning till sjöar eller vattendrag, alltså för strandnära hus. Ett annat krav är att sjön inte bottenfryser.

Denna typ av värmesystem fungerar endast i anslutning till sjöar eller vattendrag, alltså för strandnära hus. Ett annat krav är att sjön inte bottenfryser. Det behövs också tillstånd från kommunen samt ett godkännande från sjöns ägare. Slangen måste förankras ordentligt i bottnen så att den inte flyter upp. Det görs med särskilda vikter. En risk med sjövärme är att slangen går sönder, till exempel om ett ankare fastar i den. Det är därför viktigt att de som använder sjön känner till att den ligger en kollektorslang på bottnen.