Totalentreprenad – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Totalentreprenad innebär att en och samma entreprenör ansvarar för både projektering och arbetsutförandet i ett byggnadsprojekt.

totalentreprenad

En och samma aktör

En av de främsta fördelarna är att man lämnar över hela ansvaret för projektet till ett företag som tar hand om allt. Det finns även nackdelar med entreprenadtypen, bland annat blir man helt beroende av en enda aktör. Skulle entreprenören gå i konkurs kan det innebära stora problem. Det finns dock bra försäkringar som skyddar konsumenten vid eventuell konkurs, som färdigställandeskydd. Förutom totalentreprenad finns även generalentreprenad och delad entreprenad. Så här skiljer sig de olika formerna åt:

 • Totalentreprenad. En enda hustillverkare eller ett enskilt byggföretag anlitas för att ta hand om hela projektet. Företaget tar därmed ansvar för att anlita elektriker, VVS-installatörer och snickare och ska även se till att alla bygghandlingar och ritningar utförs på ett korrekt sätt. I vissa fall står företaget självt för arbetskraften och ibland anlitar de en extern firma. Slutsatsen är att totalentreprenad sköts av någon annan och du som konsument behöver egentligen inte lyfta ett finger.
 • Generalentreprenad. Konsumenten köper in huset eller husmaterialet från en hustillverkare som i sin tur upprättar alla handlingar och ritningar som behövs för att uppföra byggnaden. Därefter behöver konsumenten skriva ett separat avtal med en byggnadsentreprenör, alltså hantverkarna som ska bygga huset. När avtalet med byggnadsentreprenören är klart fortsätter uppdraget ungefär som en vanlig totalentreprenad.
 • Delad entreprenad. Här behöver man som byggherre ta det största ansvaret eftersom man själv ska ansvara för projektets projektering. Man behöver själv anlita alla olika entreprenörer för husbyggets olika delar (VVS-installatörer, snickare, plattsättare och elektriker). Vill man ha full kontroll över byggets alla delar är delad entreprenad att föredra eftersom valmöjligheterna blir större.

Styrd totaletreprenad …

Innebär att beställaren gett tydligare direktiv än normalt, vilket begränsar entreprenörens valfrihet. Väljer man styrd totalentreprenad är det ändå entreprenören som har huvudansvaret för projektering och arbetsutförande.

Fördelar med totalentreprenad

Om du inte är insatt och kunnig gällande projektering är det inte alltid så bra att välja delad entreprenad eftersom du då blir helt ansvarig för projektet. Du måste bland annat själv ordna med bygghandlingar och ritningar och du blir dessutom ansvarig för arbetsmiljön. I värsta fall kan dålig arbetsmiljö resultera i dyra sanktionsavgifter och böter. När du tecknar avtal för totalentreprenad har du ryggen fri eftersom totalentreprenören blir den ansvariga parten. Skulle något gå fel är det alltså entreprenören som får stå för det.

Skulle ett fel uppstå, exempelvis med eldragningen, reklamerar du endast till avtalsparten. Du behöver alltså inte reklamera felet till den entreprenör som utförde elinstallationen. Det är totalentreprenörens ansvar att kontakta elektrikern och det är således ingenting du behöver bry dig om. Även om priset blir högre när du väljer totalentreprenad kan det billigare i slutändan eftersom risken för fel när du själv tar hand om allt minskar. Men om du är duktig på att leda byggnadsprojekt och sköta upphandlingar kan du spara in pengar på att istället välja delad entreprenad. Sådana uppgifter kan vara tidskrävande och eftersom man brukar säga att tid är pengar, kan det vara mer ekonomiskt att teckna avtal med en totalentreprenör som sköter om allt. Vad som ingår i totalentreprenad kan variera och beror i slutändan på vad som står skrivet i avtalet, men vanligtvis ingår det här:

 • Projektering
 • Framtagning av ritningar och skisser
 • Utformning av byggnaden
 • Tekniska lösningar
 • Arbetsinsats
 • Underentreprenörernas arbetsinsats
 • Konsulter
 • Arbets- och verkstadsbodar
 • Byggnadsställningar
 • Byggnadsmaterial
 • Byggnadsmaskiner
 • Ansvar för att arbetet sköts på ett korrekt sätt och att alla regler uppfylls

Att tänka på när du skriver avtal med totalentreprenad

Ett korrekt avtal är kanske det viktigaste när du ska anlita totalentreprenad. Det, tillsammans med lämpliga försäkringar, är det enda skyddet vid eventuella problem som kan uppstå längs vägen. Vanligtvis används ett standardavtal för totalentreprenad, ABT 06. Det har rubriken ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenad” och innehåller villkor gällande byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Du som uppdragsgivare behöver endast ingå avtal med totalentreprenören som enda part. Något som är viktigt att komma ihåg är att det endast är de punkter som finns med i avtalet som inkluderas i priset. Det är därför viktigt att vara noggrann och få med varje detalj. Annars kan entreprenören hänvisa till avtalet och påvisa att vissa saker inte alls ingår och att du behöver betala extra för dem. Det är också viktigt att tidsangivelser finns med, annars finns risk att projektet drar ut på tiden, vilket brukar medföra stora kostnader. Ett bra sätt att skydda sig mot tvister är att ange att de arbetsmoment som inte utförs ska kunna dras av rent kostnadsmässigt.

Vem är byggherre vid totalentreprenad?

Du som beställare är byggherre och bär således det totala ansvaret för att bygget uppförs enligt de lagar och förordningar som gäller.

Vanliga frågor och svar om totalentreprenad

Det innebär att byggherren har specificerat vissa delar i byggnadsprojektet, exempelvis vilken typ av dörr som ska användas. Som beställare är man också ansvarig för funktionen hos just de specificerade delarna man väljer.

Vanligtvis ingår allt, men det är alltid avtalet som gäller. Saknas vissa delar i avtalet ingår de inte.

Priset varierar mycket eftersom det baseras på byggnadens utseende, konstruktionstyp, vilka material som används samt storlek. Men ett riktpris för ett arkitektritat trähus brukar ligga på mellan 18 000 och 25 000 kronor per kvadratmeter. Motsvarande kvadratmeterpris för stenhus ligger på mellan 20 000 och 30 000 kronor.

Om du själv vill styra byggnadsprojektet kan totalentreprenad vara ett sämre alternativ. Vill du exempelvis kunna kontrollera alla olika delar i detalj kan delad entreprenad vara ett bättre alternativ. Totalentreprenad är också dyrare än om du gör det mesta själv.

Garanti vid totalentreprenad är inte lagreglerad, vilket innebär att entreprenören inte måste erbjuda detta. Däremot så ingår fem års garantitid i vissa AB-avtal (exempelvis ABT 06). Även två till fem års garanti ingår för varor. Det är viktigt att alltid kontrollera vad som står i avtalet, det är i slutändan det som gäller.

En färdigställandeförsäkring är praktisk vid totalentreprenad eftersom den skyddar dig om entreprenören går i konkurs eller av någon annan anledning inte skulle kunna slutföra arbetet.

Det är en entreprenadform som innebär att en och samma entreprenör är ansvariga för såväl projektering som arbetsutförande i ett byggnadsprojekt.

Den som beställer arbetet är byggherre. Om det är du som anlitar totalentreprenören är det alltså du som har ansvar för att gällande krav och regler efterföljs. Du är även skyldig att medverka vid byggsamråd. Där får du veta vilka krav som finns i just din kommun. Kraven sätts av byggnadsnämnden.

Relaterade artiklar