Tomtgränser – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Tomtgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter och den sträcker sig över de gränspunkter som tagits fram genom en lantmäteriförrättning. Tomtgränsen är markerad genom fysiska gränsmarkeringar i marken. Tomtgränsen visas även på kartor som du kan ta del av via Lantmäteriet.

Stor betydelse

Tomtgränser, eller fastighetsgränser som de också kallas, har stor betydelse för hur marken kan användas. De är även viktiga för att varje tomtägare ska veta vad hen äger, vilket underlättar grannsämjan. Vid fastighetsköp eller köp av tomter är det viktigt att veta exakt var tomtgränserna går samt vad man får och inte får göra. Genom att känna till fastighetens tomtgränser vet man var man kan plantera häckar eller staket för att avgränsa tomten.

Fysiska tomtmarkeringar syns eller finns inte alltid eftersom de kan vara gamla. Förr i tiden var det vanligast att man markerade tomter med råsten, vilket är en toppig sten som är till hälften nedgrävd. Toppstenen är omgärdad med småstenar och stenskärvor. Idag är det vanligare att man markerar tomter genom att slå ner rör i marken. I tätorter är det vanligare med stödmurar, häckar och staket som markeringar.

Tomtgränsmarkeringar ska finnas enligt jordabalken (en lag som avhandlar rättsliga bestämmelser om fast egendom) och används som ett bevis för ägaren. Markeringarna gör det lätt för fastighets- eller tomtägaren att hävda fastigheten. För att tomgränsen ska vara laglig ska den uppkommit vid lantmäteriförrättning. Tomtgränser som inte är lagligen bestämda är till exempel gränser runt kolonilotter och arrendetomter.

Markägarens rättigheter

Som markägare har man vissa rättigheter, till exempel får man markera sina tomtgränser genom att:

  • Hugga upp tomtlinjen
  • Måla träd i tomlinjen
  • Slå ner pålar

Det är alltid bäst att göra markeringen tillsammans med de andra tomtägarna som gränsar till din tomt för att undvika konflikter. Ett staket på tomtgränsen kräver exempelvis bygglov och grannars medgivande. Du kan däremot sätta upp ett staket om det ligger minst 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Ibland förstörs vissa gränsmarkeringar, det kan bero på grävarbeten eller liknande. Som fastighetsägare får man inte själv ställa tillbaka markeringarna där man tror att de stod. Det är något som Lantmäteriet måste göra.

Hitta tomtgränser

Det finns olika sätt att ta reda på var tomtgränserna finns, varav det enklaste sättet är genom kartor från Lantmäteriet. Men i många fall finns det fysiska markeringar i form av rör. Informationen kan man exempelvis få genom tidigare ägare och grannar. Ofta finns det också synliga tecken på var tomtgränsen finns:

  • Skillnader i skogsbestånd, till exempel träd i olika ålder
  • Bleckor i träd (barken av skalats av för att markera gränsen)
  • Diken

Hos Lantmäteriet kan du ta del av förrättningskartor där du kan se vilken typ av markering som gjorts för just dina tomtgränser. Lista på förkortningar och betydelser för tomtgränser:

FörkortningMarkeringstyp
DbDubb i berg
DgDubb i betonggjutning
DsDubb i sten
GrgGammalt rör i betonggjutning
GrnGammal råsten
HbBorrhål i berg
OmOmarkerad punkt
RmRör i mark
TpTräpåle
SaSpik i asfalt
StStolpe

Vanliga frågor och svar

Du kan se dina tomtgränser och således storleken på tomten på bland annat Lantmäteriet och Hitta.se.

Kostnaden ligger vanligtvis mellan 35 000 och 45 000 kronor. Men det kan variera en del beroende på om alla tomtmarkeringar saknas eller endast någon enstaka.

Kostnaden varierar beroende på storlek av tomt samt om det krävs strandskyddsdispens, servitut och liknande. Ett ungefärligt pris för att stycka av en tomt på 4 500 m2 är mellan 55 000 och 65 000 kronor. Kostnaden betalas till Lantmäteriet som ansvarar för avstyckningen.

Om grannarna berörs av avstyckningen har de rätt att överklaga.

Det är en tomt med byggnader.