Bygglov – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Vad behöver man bygglov för? Ett bygglov är ett tillstånd som du ibland behöver för att få bygga nytt eller renovera. Anledningen att bygglov finns beror på att kommunen vill säkerställa att byggnadsprojekt följer olika lokala regler för hur marken får användas. Lär dig mer om hur bygglov fungerar.

bygglov

Byggnadsnämnden utfärdar bygglov

Idag är det kommunerna i landet som utfärdar bygglov, mer exakt byggnadsnämnden. Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar bygglov. Tidigare, fram till 2012, kunde även regeringen bestämma att ett byggnadstillstånd skulle krävas av länsarbetsnämnden. Detta var ett samhällsekonomiskt styrmedel som sedan avskaffades.

Det krävs dock mer än bara ett bygglov för att få börja bygga. Byggherren måste få ett besked från byggnadsnämnden innan projektet kan starta. Förutom bygglov krävs ibland även andra tillstånd, som strandskyddsdispens. Förutom att du ofta behöver ett bygglov för att bygga nytt, bygga om eller utföra vissa ändringar, kan det även krävas vid uppförandet av en ny mur. Andra saker som kan kräva bygglov är när:

 • Murar och plank ska byggas
 • När större fordon ska parkeras permanent (exempelvis husbilar och husbåtar)
 • Fasta cisterner för att förvara hälso- och miljöfarliga produkter ska ställas upp (dock behövs inte tillstånd om dessa endast ska användas för privat bruk)
 • Radio- och telemaster ska byggas

Nybyggnad och tillbyggnad

När behöver man bygglov, egentligen? För byggnadsprojekt som avser tillbyggnader, alltså nybyggnation när du utökar byggnadens storlek, behöver du nästan alltid bygglov. Tillbyggnad kan avse tillbyggnad uppåt, nedåt eller åt sidan. I vissa fall behöver du även tillstånd för att få bygga byggnader utan väggar, som en carport, ett skärmtak eller en pergola. Något som kan vara lätt att missa är att även husvagnar och husbåtar räknas som byggnader om de ska stå parkerade under lång tid. Om du planerar att flytta en byggnad till en annan plats kommer du behöva både ett rivnings- och ett bygglov eftersom denna process räknas som rivning (när du flyttar byggnaden) och nybyggnad (när den sätts ner på en annan plats).

I vissa fall kan det krävas bygglov trots att du inte bygger nytt eller gör en tillbyggnad. Detta gäller främst för bostäder belägna i ett område med detaljplan. Då kan det krävas tillstånd för att få:

 • Måla huset i en ny färg
 • Byta fasadbeklädnad (exempelvis puts till trä)
 • Byta takmaterial (exempelvis tegel till plåt)

När det kommer till inre inredning, som att sätta upp en ny innervägg, renovera badrummet eller liknande, krävs vanligtvis inte bygglov. Om du ska göra större förändringar invändigt kan du dock behöva lämna en anmälan till byggnadsnämnden, exempelvis om du tänker förändra den invändiga planlösningen. Andra tillfällen då ett bygglov kan behövas är när du ska använda en befintlig bostad till andra ändamål. Det kan röra sig om att en byggnad ska bli en bostad, eller att en bostad ska användas för handel.

Då krävs inte bygglov

Ibland är det möjligt att bygga utan bygglov, det gäller främst en- och tvåbostadshus. Bland annat kan det vara möjligt att bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, plank och tillbyggnader utan bygglov. Även saker som fasadändringar och byggandet av takkupor kan få utföras utan ett bygglov. Något annat som går att göra utan bygglov är att bygga ett attefallshus, alltså ett småhus på max 30 kvadratmeter, eller en tillbyggnad på 15 kvadratmeter. Du behöver i så fall ett startbesked från byggnadsnämnden. Du ska även göra en anmälan till nämnden. Oavsett om du behöver göra en anmälan eller inte får du inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om dina grannar inte gett sitt medgivande. Medgivandet bör alltid vara skriftligt.

Då behövs varken bygglov eller anmälan

Det kan vara bra att ha koll på vilken typ av byggen och renoveringar du får göra utan vare sig anmälan eller bygglov. Det kan krävas bygglov till renovering, men inte alltid. Du får bygga/renovera följande utan tillstånd eller anmälan:

 • Uteplats
 • Skärmtak
 • Friggebod
 • Fasadändringar

Du får bygga en skyddad uteplats med antingen mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Kravet är att planket eller muren inte överstiger 1,8 meter.

Det går även att uppföra skärmtak över uteplatser som altaner, balkonger och entréer. Kravet är att skärmtaket inte överstiger 15 kvadratmeter.

Direkt intill bostadshuset får du bygga en eller flera friggebodar. Kravet är att den maximala höjden inte överstiger tre meter från mark till taknock. Oavsett hur många friggebodar du uppför får den sammanlagda storleken inte överstiga 15 kvadratmeter. En friggebod är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Du kan alltså inte uppföra en friggebod på en tomt som saknar ett bostadshus.

Då krävs anmälan men inget bygglov

Det finns flertalet byggnadsprojekt som kräver anmälan till byggnadsnämnden men där du inte behöver bygglov:

 • Attefallshus
 • Tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
 • Takkupor
 • Inredning till bostad

I direkt anslutning till bostadshuset får du uppföra ett vad man kallar fristående komplementbostadshus, till exempel attefallshus eller friggebod. Innan du sätter igång med bygget är det viktigt att du skickar en anmälan om projektet till byggnadsnämnden. Nämnden måste ge dig ett startbesked innan du kan börja bygga. Den högsta höjden på ett attefallshus är 4 meter från mark till taknock och den totala arean får vara 30 kvadratmeter. Du kan använda ett attefallshus som bostad eller exempelvis ett förråd, växthus eller garage. Du får bygga flera attefallshus på tomten, men den totala storleken får inte överskrida 30 kvadratmeter. Vill du bygga huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från grannarna.

Vill du uppföra en tillbyggnad till bostadshuset är den maximala bruttoarean 15 kvadratmeter utan bygglov. Den nya tillbyggnaden får inte ha högre takhöjd än det befintliga bostadshusets taknock.

Takkupor får också byggas utan bygglov, dock krävs en anmälan och ett startbesked. Endast två takkupor får byggas, finns redan en takkupa får du endast bygga till en. Storleken på takkuporna får högst uppta takfallets halva längd.

Om du har ett enbostadshus får du inreda ytterligare en bostad. Kom ihåg att inga yttre ändringar får göras om du vill kunna bygga utan tillstånd.

Handläggningstid för bygglov

När du har skickat in bygglovsansökan är handläggningstiden som mest tio veckor. Tiden börjar gälla efter att samtliga handlingar och dokument som behövs för att kunna ta ett beslut kommit till byggnadsnämnden. Bygglovet är giltigt i fem år, vilket innebär att från och med startdatumet har du fem år på dig att bli klar med byggnadsprojektet. Du måste även påbörja projektet inom två år, annars slutar bygglovet att gälla.

Tips för att få bygglov

För att öka chanserna att få din bygglovsansökan accepterad finns det några saker du själv kan göra. Bland annat:

 1. Ta kontakt med kommunens bygglovshandläggare redan innan du skickar in ansökan. Då kan du få veta exakt vad som gäller för det område du ska bygga i och andra saker som kan vara lätta att glömma. Ofta kan ärendet hanteras snabbare när du tar kontakt med en handläggare.
 2. Kontakta kommunen och be att få en nybyggnadskarta, den är bra att ha som underlag.
 3. Kontrollera hur detaljplanen ser ut. Här kan du tydligt se vad som gäller för just din tomt samt regler för uppförande av attefallshus och friggebodar.
 4. Begär bygglov för tidigare projekt i samma område, då kan du se hur tidigare fastighetsägare anpassat sig utefter detaljplanen.
 5. Se till att bygglovsansökan är så komplett som möjligt. Då undviker du förseningar i handläggningsarbetet och kan snabbare få svar.

Se bygglov på karta

Eftersom bygglov är offentliga handlingar kan du be Samhällskontoret i din kommun om bygglov i ditt område. Kanske är du nyfiken på om grannen verkligen fick ett beviljat bygglov för staketen han satte upp i somras.

Hitta en expert till ditt byggnads- eller renoveringsprojekt

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar om bygglov

Det är byggnadsnämnden i kommunerna som utfärdar bygglov.

Det är ett tillstånd som ges av byggnadsnämnden i kommunen. Bygglov behövs för många olika sorters byggprojekt.

Efter att du fått ett beviljat bygglov har du två år på dig att påbörja byggnadsprojektet. På bygglovet finns ett startdatum, det är då tiden börjar gälla. Inom fem år måste projektet vara avslutat, annars måste du ansöka om ett nytt bygglov.

Nej, men däremot behöver du en strandskyddsdispens.

Avgiften varierar en del beroende på projekt och var du bor i landet. Det enklaste är att fråga kommunen där du bor.

Om du vill bygga något närmare än 4,5 meter från tomtgräns måste du få de berörda grannarnas medgivande. Om bygget avviker mycket från hur andra byggnader i området ser ut eller om din byggnad kommer att påverka grannar på ett negativt sätt måste kommunen ta hänsyn till deras åsikter. Kommunen ska ta hänsyn till alla faktorer innan de beslutar om bygglov ska ges.

Bygglov krävs vid vissa byggnadsprojekt, ofta nybyggnader och tillbyggnader. För bostäder i detaljplanerade områden är kraven oftast strängare. Bygglov krävs även när man förändrar en bostads funktion, exempelvis bygger om ett garage till en butik.

Du får bygga attefallshus på som mest 30 kvadratmeter utan bygglov, däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden. Du får även göra en tillbyggnad i direkt anslutning till bostadshuset, som mest 15 kvadratmeter och med högsta höjd i samma linje som bostadshusets taknock. Du kan bygga en eller flera friggebodar utan bygglov. Kravet är att deras totala area inte överskrider 15 kvadratmeter.

När byggnadsnämnden får reda på att du trots att det krävs bygglov har byggt något utan bygglov kommer de att begära en skriftlig förklaring till varför du gjort som du gjort. Om det fortfarande finns möjlighet för dig att få ett bygglov blir du uppmanad att ansöka om det i efterhand. Om du däremot byggt något där du inte får bygga kan du i värsta fall bli tvungen att riva det du byggt. Det är alltid en straffavgift när man bygger utan tillstånd, en så kallad sanktionsavgift. Den ska alltid betalas om du inte hunnit riva eller återställa bygget innan nämnden fattar sitt beslut. Sanktionsavgiften är grundat på prisbasbeloppet och för 2021 är det 47 600 kronor.

Relaterade artiklar