Regler för attefallshus

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

För många husägare var det goda nyheter när de nya reglerna för småstugor kom i juli 2014. De gör det tillåtet att bygga ett hus på upp till 30 m2 utan bygglov.

Bygglovsbefriande åtgärder

Det kostar pengar att ansöka om bygglov och det kan i många fall vara en utdragen process. Men idag får man utföra flera olika åtgärder som egentligen strider mot detaljplanen. Detta är tillåtet att göra utan bygglov:

 • Bygga en stuga på 30 m2
 • Utföra tillbyggnad på huset på högst 15 m2 (bruttoarea)
 • Bygga två takkupor
 • Byta fasadbeklädnad samt måla om (gäller både väggar och tak), under förutsättning att åtgärden inte väsentligt förändrar områdets karaktär.
 • Inreda ytterligare en bostad om det i nuläget endast finns en bostad

Reglerna som släpptes i juli 2014 har fått benämningen attefellsreglerna och döptes efter den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Reglerna kan tyckas enkla men det är viktigt att alltid kontrollera bygget med byggnadsnämnden i den kommun du bor i eftersom det förekommer lokala avvikelser. Reglerna är ganska omfattande och det finns en hel del undantag. Sedan 2020 finns det nya attefallsregler. Enligt de tidigare reglerna fick attefallsstugor vara på högst 25 m2, men sedan 2020 får stugorna vara 30 m2. Det går att uppföra flera attefallshus på tomten, men deras sammanlagda yta får inte överskrida 30 m2.

Regler för attefallshus

Idag får man bygga ett attefallshus utan att behöva ansöka om bygglov. Huset får vara högst 30 m2 och det finns särskilda bestämmelser om höjd. Även om bygget inte kräver något bygglov måste man göra en anmälan och få den godkänd innan bygget kan påbörjas. Det är tillåtet att bygga ett attefallshus på tomten även om det redan finns en friggebod på 15 m2 där. Till skillnad från attefallshuset, som kräver en anmälan till byggnadsnämnden, får man uppföra en friggebod (en stuga på högst 15 m2utan att kontakta kommunen. Vad många inte vet är att en anmälan till kommunen är en process som är nästintill lika omständlig som att ansöka om bygglov. Det beror på att man med hjälp av fackmässigt utförda ritningar måste redovisa exakt var stugan ska stå samt hur den ska se ut, med exakta mått. Ritningar för hur byggnaden ska konstrueras ska också bifogas. Ibland krävs även en kontrollplan, alltså en lista över vilka kontroller som ska utföras under byggnadsprocessen.

Ska attefallshuset utgöra ett extra boende finns det flera krav som måste uppfyllas inom följande områden:

 • Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga
 • Energiförbrukning
 • Rumshöjd
 • Köksinredning
 • Badrum

Innan attefallsreglerna infördes fick man inte bygga mer än den maximalt tillåtna byggnadsarean på tomten, vilket motsvarar en femtedel av tomten. Men efter 2014 får man alltså bygga ett attefallshus även om den maximalt tillåtna byggnadsarean är uppnådd. Kraven för att bygga ett attefallshus:

 • Total bruttoarea (mätt på utsidan av fasaden) på 30 m2.
 • Maximalt 4 meter från taknock till mark.
 • Får inte stå närmare tomtgräns än 4,5 meter (ska den placeras närmare än så krävs grannens medgivande).
 • Får inte stå närmare än 30 meter från mitten av ett järnvägsspår.
 • Attefallsreglerna ger inte rätt att uppföra en stuga intill en sjö eller ett vattendrag. För det krävs fortfarande strandskyddsdispens.

Tillbyggnad enligt attefallsreglerna

Förutom att man sedan 2014 får uppföra en stuga på tomten får man även bygga till det befintliga huset med 15 m2. Även om inget bygglov krävs behöver man ändå uppvisa samma typ av handlingar som för uppförandet av ett attefallshus: arkitektritningar, en typkonstruktionsritning samt en kontrollplan. Det är tillåtet att bygga ut i ett plan eller två. Om utbyggnaden görs i två plan får varje plan vara högst 7,5 m2. Byggs tillbyggnaden i två plan får den inte vara högre än huvudbyggnadens taknock. Utbyggnaden får heller inte placeras närmare än 4,5 meter ifrån grannens tomt utan deras medgivande.

Takkupor

Om det befintliga huset saknar takkupor får man idag bygga till två. Har man sedan tidigare en takkupa får man endast bygga till en. Det krävs inget bygglov men kuporna får inte ta upp mer plats än halva takfallet. Dessutom får byggandet av takkuporna inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Förändra husets utseende

Även där detaljplan råder får man idag, utan bygglov krävs, byta fasadbeklädnad samt färg på såväl takbetäckningen som på väggarna. Det under förutsättning att förändringen inte innebär någon väsentlig skillnad på byggnaden eller områdets karaktär. Vad som är en väsentlig skillnad är inte helt tydligt, därför bör man alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen där man bor för att veta mer.

Inreda en extra bostad

Vanligtvis krävs bygglov för att inreda ytterligare en bostad, men i ett enbostadshus får man inreda en bostad till utan bygglov. I vanlig ordning krävs en anmälan till byggnadsnämnden. Innan inredningen och byggandet kan påbörjas behöver man få ett startbesked från kommunen samt ett slutbesked innan den nyinredda bostaden kan börja användas. Vid inredning av en extra bostad måste följande krav uppfyllas:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • Byggandet får inte genomföras i en byggnad eller i ett område som är värdefullt (till exempel ett kulturarv)
 • Byggandet får inte genomföras i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Byggandet ska inte kräva bygglov enligt detaljplan

Ett enbostadshus är ett hus med tillräckligt mycket utrymme för att kunna inreda ytterligare en bostad. Det finns således inga exakta mått. I ett fritidshus kan man alltså inreda ytterligare en bostad om utrymme finns. Däremot anses kolonistugor inte vara enbostadshus, inte heller hotellanläggningar eller semesterstugbyar. För att kraven på bygglov inte ska gälla måste inredningen av den nya bostaden utföras på en färdigställd byggnad som redan godkänts med slutbesked.

Vanliga frågor och svar

Enligt de nya attefallsreglerna som släpptes 2020 får attefallshus vara högst 30 m2, vilket är en ökning med 5 m2 sedan 2014.

Högst 15 m2.

En tillbyggnad får vara högst 15 m2 och takhöjden får inte överskrida taknockshöjden på det befintliga bostadshuset.

Inte närmare än 4,5 meter, annars krävs grannarnas medgivande.

Man beräknar fasadyttermåtten, själva ytan som huset tar på marken.

Du får endast bygga ut ett attefallshus om det är mindre än 30 m2. Det vill säga, den totala bruttoarean får som mest vara 30 m2, annars krävs bygglov.