Byggordlista

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~10 minuter

Om du ska bygga hus, renovera eller anlita hantverkare kan det vara bra att känna till de vanligaste bygg- och husrelaterade branschtermerna. Vad betyder exempelvis ”acceptfrist” och vad är ett ”ankarslut”?

A

 • Acceptfrist. Acceptfrist är hur lång tid ett anbud är bindande.
 • Alkalinitet. Alkalinitet är ett mått på vattnet förmåga att neutralisera syror. Det anger mängden vätekarbonatjoner.
 • Allmänning. Samfälld mark som tillhör flera fastighetsägare inom ett område.
 • AMA. En förkortning för allmän material- och arbetsbeskrivning.
 • Ankarjärn. En stång av metall som man använder när man förankrar träbalkar i ett murverk.
 • Ankarslut. En anordning som tar upp och fördelar dragkraften från ankarjärnet.
 • Annuitet. Kostnad för ett bolån som betalas terminsvis (inkluderar både ränta och amortering).
 • Atriumhus. Ett småhus som är byggt runt en gårdsliknande och öppen yta.
 • Attikavåning. En halv våning som ligger ovanpå en byggnads huvudgesims (gesims: den översta horisontella delen av ett profilerat listverk som kröner en byggnad).
 • Autoklaverad. Högtrycksånghärdad lättbetong som framförallt innehåller oorganiskt bindemedel som kalk eller cement.
 • Avrop. En beställning av en vara eller tjänst med hänvisning till ett ramavtal.
 • Avstyckning. Att avskilja en fastighets markområde för att bilda en ny fastighet eller uppgår i en befintlig.
Attikavåning i Stockholm.

B

 • Backventil. En ventil som endast släpper igenom luft i en riktning.
 • Baldakin. Ett prydnadstak över en ingång.
 • Balusterdocka. De stolpar som bär upp täckplattan i en balustrad (ett kraftigt räcke med täckplatta).
 • BBR. Förkortning för Boverkets byggregler.
 • Beklädnad. I brandtekniska sammanhang innebär beklädnad ett skikt som sätts ovanpå ett annat material och som fördröjer eller förhindrar brand.
 • Biarea. Ytan för en bostads sidofunktioner, exempelvis pannrum, garage och förråd.
 • Blindering. En dekorativ fördjupning i en fasad, vanligtvis utformad som ett fönster.
 • Bruttoarea. Den sammanlagda ytan av alla våningar i ett hus, inklusive källaren.
 • Burspråk. Ett utbyggt fasadparti, vanligtvis klätt med fönster.
 • Byggfolie. Ett annat ord för ångspärr – den används som ett av skikten i ytterväggen för att förhindra att den varma och fuktiga inomhusluften tar sig in till isoleringen.
 • Byggfukt. Efter byggprocessen kan det kvarstå fukt, så kallad byggfukt.
 • Byggherre. Under ett bygguppdrag är byggherren ansvarig för att ansöka om bygglov och kontrollera att alla lagar följs.
 • Byggledare. Byggledaren ansvarar för administrering av byggprojektet åt byggherren. Till exempel ansvarar han eller hon för samordning, kostnadsstyrning och uppföljning.
 • Byggmästare. Den som ansvarar för uppförandet av en byggnad.
 • Bärverk. Den del av en byggnad som har en bärande eller stabiliserande funktion.
 • Bärlag. Husstommens bärande del.
 • Byggsamråd. När din bygganmälan kommit till byggnadsnämnden kallar de till byggsamråd där de diskuterar arbetarnas planering samt samordning.
 • Byggnadskreditiv. Byggnadskreditiv är en typ av bolån men istället för att få alla pengar på kontot direkt får man hjälp av banken att betala fakturorna som kommer in allteftersom huset byggs.
 • Byggnadsarea. Den yta som en byggnad upptar på marken.
Balusterdockor

C

 • Cellglas. En produkt bestående av 98 % glas och 2 % kol (kolet blandas med 98 % luft).
 • Cellplast. Plast med små hålrum, ”celler”.
 • Centrumavstånd. Avståndet från centrum till centrum, till exempel mellan byggnadsdelar och mellan skruvar. Förkortas CC.

D

 • Dagvatten. Avrinnande vatten från en byggnad, till exempel smält- eller regnvatten.
 • Diffusionsspärr. Ett skikt i en byggnad vars syfte är att förhindra transport av vattenånga.
 • Dilatationsfog. En genomgående fog i en byggnad. Fogen tillåter viss rörelse mellan olika material. Kallas också expansionsfog.
 • Driftskostnad. Innefattar bland annat kostnader för hushållsel, vatten, avlopp, värme och sotning.

E

 • Egenkontroll. En kontroll som utförs av samma person eller företag som utfört själva arbetet.
 • Ekonomibyggnad. Begreppet används inom jordbruk och är avser byggnader för drift, exempelvis ett stall eller en ladugård.
 • Ekonomisk livslängd. Den tidsperiod som det är ekonomiskt motiverat att använda en byggnad.
 • Emission. Står för utsläpp av substanser och handlar ofta om miljöfarliga utsläpp. Emission kan till exempel vara ammoniak från flytspackel.
 • Entreprenad. Ett åtagande att enligt ett avtal utföra en viss typ av arbete.
 • Entresolvåning. En extra våning som ligger i en vånings övre del och som har stor takhöjd.
 • Expansionsfog. En genomgående fog i en byggnad. Fogen tillåter viss rörelse mellan olika material. Kallas också dilationsfog.
 • Expropriation. Ett rättsligt åtagande som innebär att en fastighetsägare mot ekonomisk ersättning har tvingats överlåta sin ägarrätt till en annan part.
Entresolvåning

F

 • F-ventilation. Fläktventilation där endast frånluften är fläktstyrd.
 • Farstukvist. En täckt utbyggnad vid entrén.
 • Fastighetsskatt. Skatt för att äga en fastighet. Fastighetsägaren betalar en viss procent fastighetens taxeringsvärde.
 • Filler. Ett stenmaterial med kornstorlek på max 0,075 millimeter
 • Fingerskarv. En fingerliknande skarv mellan två arbetsstycken som gör att de kan sammanfogas till en jämn enhet – helt utan synlig skarv.
 • Flanktransmission. När ljud tar sig från ett rum till ett annat.
 • Fläns. En utstående och platt kant på ett rör, används till exempel vid skarvning.
 • Formaldehyd. En färglös gas men med en stickande och ihärdig lukt. Förekommer bland annat i limmet i spånskivor.
 • Fris. Ett skulpterat eller målat fält i vågrät riktning under taket på en vägg.
 • Fönsterpost. Den vertikala eller horisontella delen av fönsterkarmen.

G

 • Garantibesiktning. En extra besiktning som utförs efter slutbesiktning och den korta garantitiden – syftet är att upptäcka eventuella nya fel som kan ha uppkommit i konstruktionen eller materialen efter att slutbesiktningen gjordes.
 • Gatehus. Ett hus på landsbygden som ägs av någon utan eget jordbruk.
 • Gavelröste. Den del av en byggnads gavel som sitter ovanför takfoten
 • Gavelspets. Den översta delen av gavelröstet.
 • Gesims. Ett profilerat listverk som sitter horisontellt i byggnadens fasad.
 • Gjutfog. Om det uppstår ett uppehåll under pågående gjutning kan en gjutfog bildas, den försvagar konstruktionen och ger den en ful yta.
 • Gotik. En arkitekturstil från högmedeltiden – den kännetecknas av smala och spetsiga former.
 • Gravationsbevis. En äldre benämning för dagens pantbrev – visar lagfartens ägare, inteckningar och andra inskrivningar för en fastighet.

H

 • Hanbjälke. En horisontellt liggande bjälke som används som extra förstärkning av en takstol med särskilt stor spännvidd.
 • Hjärtvägg. En bärande och längsgående vägg som sitter central i en byggnad.
De vågräta bjälkarna i takstolen kallas för hanbjälkar.

I

 • Imkanal. En frånluftskanal i köket.

J

 • Jordfuktig betong. En torrare betongtyp som man själv måste kompaktera (stryka ut) betongen, den flyter inte ut av sig själv så som vanlig betong.
 • Jugend. En arkitekturstil som var populär i Sverige från slutet av 1800-talet till omkring 1920. Kännetecknas av svängda linjer, stora takfall, putsade fasader och mansardtak.

K

 • K-värde. En tidigare benämning för dagens U-värde, ett mått på hur bra ett material isolerar.
 • Kantförstyvning. En förstärkning av ett material. Exempelvis kanten på en gjuten platta som görs tjockare för att klara av vikten från ytterväggen.
 • Kortling. En tvärgående regel mellan två vertikala reglar som används som infästning för fasta och tyngre inredningsdetaljer.
 • Köldbrygga. En liten del av en värmeisolerande byggnadsdel som har sämre värmemotstånd än den övriga byggnaden.
 • Köpeskilling. Den summa som köparen betalar säljaren.

L

 • Lagfart. Ett bevis på vem som äger en fastighet.
 • Lamellträ. Ett material vars inre kärna består av träribbor och två motstående sidor av fanér.
 • Laminat. Ett material bestående av flera tunna skikt som tillsammans utgör ett stycke.
 • Lockpanel. Panel som monteras på fasader med en överlappning (ett ”lock”) över fogen.
 • Läkt. En ribba med tjocklek 1,2 – 2,5 centimeter, bredden 2,5 – 7,6 centimeter och längden 1,5 meter.
 • Lösvirke. När man bygger något från grunden bygger man från lösvirke, det vill säga utan att använda färdiga byggelement.

M

 • Marklov. Ett tillstånd för att du ska få utföra schaktning, trädfällning, skogsplantering och liknande.
 • Minerit. En fibercementskiva med starka och styva egenskaper som fungerar bra i det nordiska klimatet.
 • Märla. En U-formad metalltråd med spetsiga ändar.

N

 • Nettoarea. Arean på mätvärda utrymmen som rum – ytan är begränsad av väggarnas insidor.
 • Nyttjanderätt. Rätten för en person att använda en annan persons egendom.
OSB-skiva.

O

 • Ombyggnad. Ändringar på en fastighets in- eller utsida som syftar till en förändrad användning.
 • Oriented Strand Board. OBS är ett vanligare ord för den träbaserade skiva som ofta används inom bygg. Den består av träspån som pressats samman i tre lager genom tryck och värme.

P

 • Panel. En vägg- eller takbeklädnad som vanligtvis består av trä.
 • Pantbrev. Ett värdebevis som banken använder som säkerhet när du ansöker om bolån.
 • Passivhus. Ett energisnålt hus som uppfyller särskilda krav för att vara energisnålt.
 • Platonmatta. En luftspaltsbildande matta i HD-polyeten.

R

 • Ramavtal. Vid ett byggnadsprojekt utförs olika arbetsmoment som kräver olika avtal. Ramavtalet är det avtal som bestämmer villkoren för kommande kontrakt.
 • Rivningsanmälan. Innan du får riva en byggnad måste du lämna in en rivningsanmälan.
 • Rivningslov. Om din rivningsanmälan är godkänd ger byggnadsnämnden i kommunen dig ett rivningslov.
 • RW-värde. Ett mått på ljudisolering i fönster, ju högre RW-värde, desto bättre ljudisolering.

S

 • Salning. Ett annat ord för smyg och används för intäckning av eventuella utrymmen mellan väggen och fönsterkarmen.
 • Samfällighet. Exempelvis markområde eller vattenområde som flera fastigheter äger gemensamt och som förvaltas av delägarna eller en samfällighetsförening.
 • Shunt. Shunt kan betyda två saker: en elektrisk grenledning som används vid parallellkoppling eller en ventil som används för att reglera vattenflödet genom ett element eller värmepanna.
 • Situationsplan. En situationsplan visar var tomtgränserna går, var befintliga byggnader finns och var planerade byggnader kommer stå.
 • Sjuka hus. Hus med dålig boendemiljö, exempelvis med fuktproblem, kallas för sjuka hus.
 • Slamning. Påslagning (applicering) av putsbruk (ett tunt lager mellan 2 -3 millimeter tjockt).
 • Smyg. Väggkanten mot en fönstersmyg.
 • Spont. En kantlist och fals på brädor med profilering.
 • Syll. Kallas den nedre delen av en regelstomme i trä vars uppgift är att hålla samman, förankra och bära upp vikt från den övriga konstruktionen.
 • Syllmatta. Den fuktspärr som sitter under en syll.
Smyg.

T

 • Takfot. Takets utskjutande del.
 • Taklag. Takets bärande konstruktion.
 • Taklagsfest. Förr i tiden var det vanligt att man tog hjälp av grannar när man byggde husets tak. Som tack för hjälpen ordnade man ett kalas när taket var klart – en taklagsfest.
 • Taknock. Sadeltakets högsta punkt där de två takfallen möts.
 • Tomträtt. En form av nyttjanderätt till en mark som egentligen tillhör staten, kommunen eller en stiftelse. Den som bor i ett småhus kan köpa loss tomten.
 • Trycke. Ett annat ord för dörrhandtag.

U

 • U-värde. Ett mått på hur bra ett material isolerar. Måttet anger den mängd värme som passerar genom materialet. För ett fönster anses ett U-värde på under 2 vara bra.
 • Undergrund. Oavsett vilken typ av underlag du låter huset vila på (till exempel en platta på mark eller en källargrund) måste det finns att ett stabilt och torrt underlag – undergrund.
 • Upplag. En lastbärande yta som utgör en del av ett bärande element. Till exempel vilar änden av en bjälke på ett upplag.
 • Utfackningsvägg. En icke bärande yttervägg som monteras ovanpå ett bjälklag mellan bärande innerväggar.
 • Utkragning. En byggnadskonstruktion där den utskjutande bjälken bär upp ett burspråk eller en övervåning, för att nämna några exempel.
Taklagsfest.

V

 • VA. En förkortning för vatten och avlopp.
 • Vulst. Betyder förtjockning kan exempelvis vara en omvikt kant på ett plåtarbete.

Ä

 • Äganderätt. Laglig rätt att äga något och därför även ha fritt förfogande över det.

Ö

 • Överlåtelsebesiktning. Köper du en villa är du enligt lag skyldig att undersöka dess skick. Överlåtelsebesiktningen är en noggrann undersökning där man går igenom allt som är av teknisk betydelse för byggnaden. Om man inte själv vill eller kan utföra besiktningen kan man låta en professionell besiktningsperson göra det.

Vanliga frågor och svar

Ett bevis på vem som äger en fastighet.

Det är den tidsperiod som det är ekonomiskt motiverat att använda en byggnad.

Vid ett byggnadsprojekt utförs olika arbetsmoment som kräver olika avtal. Ramavtalet är det avtal som bestämmer villkoren för kontrakten.

Relaterade artiklar