Biobetong – framtidens miljöneutrala betong

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Betong- och cementtillverkningen står för en stor del av det globala koldioxidutsläppet. Inom betongbranschen håller man nu på att utveckla klimatförbättrade alternativ som minskar miljöpåverkan.

Dagens betong innebär stora utsläpp

Byggnadskonstruktioner i cement och betong används över hela världen, den globala produktionen uppgår till så mycket som 4 – 5 miljarder ton CO2 per år. En av de viktigaste komponenterna för att tillverka cement är kalksten. När man tillverkar betong och cement i Sverige bryts kalkstenen framförallt på Öland och Gotland. När kalkstenen har brutits måste den genomgå en så kallad kalcineringsprocess där stenen värms upp till 1 400 grader. Koldioxiden som bundits inuti kalkstenen under miljontal år frigörs under uppvärmningen. Förutom att den lagrade koldioxiden frigörs krävs mycket energi till själva uppvärmningen. Oftast används fossila bränslen till uppvärmningen.

Inom EU står cementindustrin för så mycket som 2 – 3 % av det totala utsläppet av koldioxid och globalt sett ligger siffran på närmare 7 – 8 % av de totala utsläppen.

Klimatförbättrad betong

Klimatförbättrad betong är en ny term som branschorganisationen Svensk Betong tagit fram. Man delar in klimatförbättrad betong i tre olika nivåer, beroende på hur mycket koldioxidavtrycket minskar jämfört med standardbetong. De tre nivåerna är:

  1. 10 % minskad klimatpåverkan
  2. 25 % minskad klimatpåverkan
  3. 40 % minskad klimatpåverkan

Siktar på halverad klimatpåverkan

Betongbranschens målsättning när det kommer till husbyggnation är en halverad klimatpåverkan inom fem år. Man jämför då med betong som användes 1990. Andra målsättningar är att 2030 erbjuda klimatneutral betong och 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral.

Rätt betong på rätt plats

För att uppnå de nya klimatmålen inom betongindustrin är det viktigt att välja rätt betong på rätt plats. Tidigare har det varit vanligt att byggföretagen alltid väljer betong med högre kvalitet än vad som faktiskt är nödvändigt. Tanken har varit god, man har velat vara på den säkra sidan och minska risker. Men konsekvensen av att exempelvis välja betong med högre hållfasthet än vad som behövs för en specifik byggnad är att klimatpåverkan ökar i onödan.

Optimering av råvaror

Ett annat sätt att minska klimatpåverkan är att byta ut de råvaror som används vid tillverkning av betong och cement. Till exempel finns det idag alternativa bindemedel som innebär lägre miljöbelastning, till exempel flygaska och slagg, som är restprodukter från andra industrier. Andra sätt är att välja mer miljöneutrala energialternativ till själva tillverkningsprocessen och till transporter. Istället för att använda fossila bränslen kan man exempelvis använda energi från vindkraft.

Vanliga frågor och svar

Det är en klimatförbättrad betong som belastar klimatet mindre än vanlig betong genom minskade koldioxidutsläpp.

En ny typ av betong som innehåller större delar slagg som bindemedel, vilket innebär mindre delar cement. Det innebär i sin tur att koldioxidutsläppen kan halveras.

Kalksten är huvudkomponenten i betong och när den värms upp frigörs stora mängder koldioxid som tidigare varit lagrad inuti kalkstenen i miljontals år. Själva uppvärmningen kräver mycket energi som framförallt kommer från fossila bränslen.

Tillverkning av betong och cement innebär stor belastning på klimatet eftersom stora mängder koldioxid frigörs.

Relaterade artiklar