Stambyte – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~11 minuter

I en fastighet finns det stammar och rör som med tiden behöver bytas ut. Det kallas för stambyte och är ett omfattande ingrepp i fastigheten. Hur stambytet går till och hur omfattande det är beror på vilken metod som används.

De olika stegen i ett stambyte

Ett stambyte är en omfattande process som kräver noggrann planering och ofta är det bäst att anlita en fastighetskonsult, ett företag som tar hand om stambytet. Inför stambytet måste följande göras:

 1. Behovsanalys. Anlitar du en fastighetskonsult är det den personen som ansvarar för analysen. Hen gör en behovsanalys för att ta reda på kvaliteten på de befintliga rören och stammarna.
 2. Beslutsunderlag. Informationen som fastighetskonsulten tar fram presenteras i ett beslutsunderlag.
 3. Val av metod. Det är fastighetsägaren som bestämmer vilken stambytesmetod som ska användas. Fastighetsägaren använder beslutsunderlaget som grund för att komma fram till vilken metod som passar bäst.
 4. Prisförfrågan. När metoden är bestämd är det dags att skicka ut offertförfrågningar till ett antal företag som kan utföra stambyte. Du kan använda vår offerttjänst – vi matchar dig med lokala experter. Det är helt gratis.
 5. Planering. Fastighetsägaren planerar, tillsammans med fastighetskonsulten och entreprenören, hur och när stambytet ska utföras.
 6. Information till de boende. När alla detaljer i projektet är bestämda ska de boende i fastigheten informeras om stambytet.
 7. Stambyte. Stambytet påbörjas.

Flera saker att ta hänsyn till

Det finns för- och nackdelar med varje stambytesmetod och vilken som är mest lämpad beror på fastighetens förutsättningar samt vad man vill uppnå med bytet. Vissa saker behöver man ta hänsyn till:

 • Status. Beroende på skicket på de befintliga stammarnas och hur våtrummen ser ut kan antingen ett traditionellt stambyte vara aktuellt eller endast relining. Relining är en metod som är lämplig när de flesta stammarnas är i bra skick och endast vissa av rören krånglar. Är samtliga stammar och våtrum i dåligt skick är det bättre med ett traditionellt stambyte.
 • Budget. Vad får det kosta? Ett stambyte är en stor investering, men alla stambyten ger i regel ett mervärde i form av ökat bostadsvärde. Om en bostadsrättsförening har ont om pengar och skicket på stammarna inte är alltför dåligt, kan relining vara en temporär och billigare lösning tills vidare.
 • Tidsåtgång. Hur lång tid får stambytet ta? Traditionellt stambyte tar längst tid av alla metoder (upp till 10 veckor) men ger även en permanent lösning. Kassettstambyte tar två veckor, prefabstambytet endast en vecka och relining ungefär tre dagar. Låt dock inte endast tidsåtgången får avgöra vilken metod som ska användas. Relining är till exempel endast en temporär lösning.

Med ett stambyte vill man uppnå vissa saker: åtgärda problem (de kan vara mer eller mindre akuta), underhålla de befintliga stammarna och rören, investera i fastigheten (nya stammar och rör ökar fastighetens värde) och för att kunna höja hyrorna (fastighetsägare har möjlighet att höja hyrorna efter stambytet).

Olika typer av stambytesmetoder

Det finns flera typer av stambytesmetoder och vilken som lämpar sig bäst beror bland annat på fastighetens förutsättningar. Skicket på rörstammarna är det som avgör vilken metod som passar bäst. Det finns fyra olika metoder:

 • Traditionellt stambyte. Den mest omfattande stambytesmetoden handlar om att ta bort all gammal inredning, som toalettstol, handfat och belysning och både ytskikt och tätskikt i berörda våtutrymmen. När rörschakten är blottade friläggs de och överbetong bilas bort. Det görs för att det ska gå att komma åt stammarna inuti golv och väggar. De nya stammarna monteras sedan i schakt och det utförs även brandtätning. När alla stammar är på plats återställs lägenheterna. Ofta renoverar fastighetsägaren badrum och kök i samband med stambytet eftersom alla yt- och tätskikt ändå har demonterats.
 • Relining. En betydligt enklare stambytesmetod är relining som innebär att man sätter ett nytt rör inuti det gamla. Det kallas för strumpmetoden. Man för in en cylinderformad glasfiberstrumpa i det gamla röret, det görs med hjälp av tryckluft. Strumpan är indränkt med epoxy som fastnar på insidan av rören. Relining görs när rörstammarna är i förhållandevis gott skick eller när det endast är problem med vissa rör. I sådana fall är traditionellt stambyte onödigt omfattande.
 • Kassettstambyte. Kassettstambyte liknar ett traditionellt stambyte, men med en skillnad: stammar och övriga installationer ligger i en kassett på väggen som är lätt att komma åt. Det blir enklare att kontrollera stammar och rör eftersom kassetten ligger utanpå tät- och ytskikt.
 • Prefabstambyte. En stambytesmetod som endast används i badrum. Den går ut på att man monterar en prefabricerad rumsmodul inuti det befintliga badrummet. Först demonteras all inredning som toalett, badkar, handfat, armaturer och liknande. Sedan installerar man den färdigproducerade modulen. Det blir som ett rum inuti rummet.

Få hjälp med stambyte i Malmö, Stockholm, Göteborg & övriga Sverige

Hitta en expert som kan hjälpa dig med stambytet

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 576 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Traditionellt stambyte

Förr eller senare är ett traditionellt stambyte oundvikligt, rör och stammar blir helt enkelt för gamla. Vid ett traditionellt stambyte behöver all befintlig inredning rivas ut (badkar, toalett, handfat och armaturer) och även väggar och golv (tät- och ytskikt). Gäller det stambyte i ett kök behöver man alltså ta bort alla köksskåp, klinkers, diskbänkar och liknande.

Det är framförallt rivningsarbetet som är en av de mer krävande delarna i ett traditionellt stambyte och även det som gör att de boende ofta behöver bo någon annanstans under tiden stambytet görs. Ofta behöver man bila bort väggar och golv, vilket skapar en bullrig och dammig miljö.

När alla tätskikt är borttagna är rör och stammar blottade och kan bytas ut. Därefter är det dags att återställa lägenheten genom att sätta upp nya tätskikt och ytskikt samt installera all armatur igen. Eftersom ett traditionellt stambyte innebär att man i stort river ut hela lägenheten är det många som passar på att totalrenovera kök- och badrum.

Fördelar med traditionellt stambyte:

 • Tryggt. Även om ett traditionellt stambyte innebär mycket arbete och kostar mycket får man rörstammar som håller i många decennier, ofta mer än 60 år.
 • Grundlighet. När man utför ett så omfattade stambyte blottläggs även alla tätskikt och byts ut. Efteråt är hela fastigheten tät och fuktsäker.
 • Övrig renovering. Eftersom alla tätskikt ändå rivs bort är det ett bra tillfälle att samtidigt renovera och göra om köket eller badrummet.
 • Värdehöjning. Nya stammar innebär ett högre bostadsvärde. Det går ofta att höja hyran i hyresrätter efter ett stambyte.

Nackdelar med traditionellt stambyte:

 • Dyrt och tidskrävande. Det tar ofta mer än 10 veckor att utföra ett traditionellt stambyte och många gånger måste de boende flytta ut. Det kan för en del innebära högre kostnader eftersom man kan bli tvungen att hyra något under tiden. Eftersom arbetet är så omfattande kostar det också mer pengar.

Relining

Relining är egentligen inte ett stambyte eftersom man inte byter ut några rör eller stammar. I stället fodrar man de gamla rören. Relining kallas även för rörinfodring och görs oftast på avloppsrör (som är större). Relining innebär att en plastmassa placeras inuti de befintliga stammarna. Massan blir till nya ”rör” inuti de gamla. De nya rören håller lika länge som vanliga rör och har inga skarvar som orsaka läckage. Problemet med de nya rören är att de är trängre än de gamla, vilket är anledningen till att relining inte är en permanent lösning. Eftersom man inte byter ut de gamla rören eller stammarna håller inte relining för alltid då de gamla rören till slut kommer vittra sönder.

Innan man utför relining behöver alla rör och stammar rensas, vilket görs genom en kombination av hett högtrycksvatten och renskärning av rören. Till renskärning används mekaniska skärhuvuden som effektivt får bort korrosion och avlagringar från insidan av de befintliga rören. Efter att rören är rensade kan man fodra dem. Fodringen kan utföras på två sätt: strumpmetoden eller lösplastmetoden.

Strumpmetoden går ut på att man blåser in en mjuk glasfiberstrumpa med hjälp av lufttryck. Strumpan är indränkt i plastmassa som härdar inuti de gamla rören. Massan blir därför som ett nytt rör. Även om de gamla rören skulle vittra sönder med åren kommer glasfiberstrumpan att stå kvar.

Lösplastmetoden används för rör med många krökar och svängar eller för trängre rör. Metoden går ut på att plast sprutas in i de befintliga rören. Plasten kan inte stå för sig själv vilket innebär att lösplastmetoden endast fungerar i rör med bra skick.

Fördelar med relining:

 • Snabbt. Det tar vanligtvis endast tre dagar att utföra relining.
 • Lite avfall. Det bildas inte särskilt mycket avfall under processen, till skillnad från ett traditionellt stambyte då man behöver bila bort gamla rör.
 • Flexibelt. För mer svåråtkomliga rör är relining bra då man kommer åt genom tryckluft.

Nackdelar med relining:

 • Obeständigt. Relining är endast en temporär lösning, förr eller senare behöver ett traditionellt stambyte utföras.
 • Gamla tätskikt. Vid relining byts inte tätskikten ut, vilket innebär att fuktrisken är densamma som innan.

Kassettstambyte

Vid ett kassettstambyte används en särskild och prefabricerad våtrumskassett. Inuti kassetten finns både stammar och övriga installationer monterade. Ovanpå kassetten sitter en färdigmonterad vägghängd toalett.

Ett kassettstambyte liknar ett traditionellt stambyte: alla tätskikt och ytskikt måste monteras ned och all inredning tas bort. Rören och stammarna byts ut till nya. En fördel med kassettstambyte är att en prefabricerad våtrumskassett används, vilket sparar tid när badrummet ska återställas. Eftersom alla rör och stammar hamnar på ett ställe blir det även enklare att kontrollera installationerna i framtiden. Kassettmetoden fungerar endast i badrum.

Fördelar med kassettstambyte:

 • Trygghet. Detta är en varaktig lösning eftersom alla rör och stammar byts ut mot nya.
 • Grundlighet. Då även alla tät- och ytskikt byts ut motverkas risken för fukt och läckor.
 • Övrig renovering. Eftersom alla väggar ändå måste öppnas är det ett bra tillfälle att samtidigt renovera.
 • Värdehöjning. Nya stammar innebär ett högre bostadsvärde. Det går ofta att höja hyran i hyresrätter efter ett stambyte.
 • Enklare inspektion. Då samtliga rörledningar samlas på ett ställe i kassetten blir det enklare att inspektera systemet.
 • Snabbt. Det tar vanligtvis endast två veckor att utföra ett kassettstambyte, medan ett traditionellt stambyte kan ta mer än tio veckor.

Nackdelar med kassettstambyte:

 • Mindre yta. Våtrumskassetten tar upp en del yta och gör badrummet lite mindre.
 • Hål i bjälklaget. Vid installation av våtrumskassetten måste ett hål i bjälklaget göras.
 • Mycket avfall. Det alstras mycket avfall vid installationen av en våtrumskassett, vilket är dåligt för miljön.

Prefabstambyte

Vid ett prefabstambyte används prefabricerade delar vid installationen, vilket gör att stambytesprocessen går snabbare och smidigare. Dessutom behöver inte ytskikten rivas i våtrum vid ett prefabstambyte. Istället bygger man en modul inuti det gamla badrummet, ungefär som ett rum inuti ett rum. För att installera modulen behöver först all befintlig inredning och armatur demonteras.

Modulrummet är tillverkat av plåt och ger, tillsammans med en luftspalt, ett mycket bra skydd mot fukt. Dessutom gör den nya luftspalten att luften kan cirkulera och ventileras bort. När modulen är installerad borras hål för nya stammar och rör inifrån det nya rummet. Prefabstambyte fungerar endast för våtrum.

Fördelar med prefabstambyte:

 • Värdehöjning. Nya stammar innebär ett högre bostadsvärde. Det går ofta att höja hyran i hyresrätter efter ett stambyte.
 • Nytt badrum. Den nya rumsmodulen ger bostaden ett helt nytt badrum som kan förses med valfria ytskikt och armatur.
 • Snabbt. Det tar ungefär en vecka att utföra ett prefabstambyte.

Nackdelar med prefabstambyte:

 • Mindre yta. Eftersom prefabstambyte innebär att ett nytt rum monteras inuti det gamla blir ytan något mindre.
 • Endast badrum. Prefabmetoden fungerar endast i badrum. Behöver du samtidigt utföra stambyte i övriga bostaden kan ett traditionellt stambyte vara bättre.
 • Risk för fukt. Eftersom de gamla tätskikten lämnas kvar orörda finns det risk för att dolda fuktskador kan finnas kvar.

Vanliga frågor och svar

Vid ett traditionellt stambyte monteras alla yt- och tätskikt ner för att blottlägga rör och stammar som sedan byts ut.

Beroende på vilken stambytesmetod som används kan det ta mellan tre dagar och tio veckor. Ett traditionellt stambyte tar vanligtvis tio veckor per lägenhet, medan relining endast tar tre dagar.

I en bostadsrättsförening är det föreningen som står för kostnaden. Ett stambyte räknas till underhåll, vilket täcks av hyran varje lägenhet betalar. Däremot måste varje enskild boende stå för renoveringar i samband med bytet, som badrumsrenoveringar.

Det beror på entreprenören. Vissa företag kan utföra stambyten utan att de boende måste flyttas ut. De sätter då upp plasttunnlar för att skapa avgränsningar i bostaden. Eftersom rören byts ut i hela lägenheten behöver de boende ofta använda toalett och dusch på andra platser (tillfälliga utrymmen som entreprenören sätter upp på gården). I många fall behöver man dock flytta ut från bostaden under tiden stambytet pågår.

Traditionellt stambyte (alla rör och stammar byts ut), relining (rörfodring), kassettstambyte (ungefär som ett traditionellt stambyte men där alla rör och stammar samlas i en kassett som är lättåtkomlig), prefabstambyte (rum i rum-metod).

Kostnaden varierar en del beroende på husets storlek samt antal badrum. Räkna med en kostnad på cirka 300 000 – 600 000 kronor.

Efter cirka 40 – 50 år brukar det vara dags att förnya rörstammarna.

Relaterade artiklar