Markbädd – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Markbädd är ett avloppsystem som använder marken som reningsfilter. Avloppsvattnet passerar en slamavskiljare och en fördelningsbrunn för att sedan sippra igenom jordlagren. Till skillnad från en infiltrationsanläggning, där vattnet slutligen når grundvattnet, leds vattnet i en markbädd istället vidare till ett dike.

Markbäddens uppbyggnad

En markbädd är ett avloppsystem med tät botten, vilket innebär att det renade vattnet samlas upp i botten av bädden. Markbädden är ett system som fungerar som så att avloppsvattnet först rinner in till en slamavskiljare, sedan vidare till en fördelningsbrunn och därefter ut till marken. I marken sipprar vattnet ner genom ett anlagt sandlager (till skillnad från infiltrationsanläggning där vattnet passerar jordens naturliga lager) och renas längsmed vägen genom filtrering. När vattnet når markbäddens botten samlas det upp och leds sedan vidare till ett dike.

Markbädd är en av de vanligaste typerna av avloppssystem för enskilda avlopp och passar både för blandat avloppsvatten och enbart för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Normalt sett ligger markbädden på lägre nivå än huset, då får vattnet ett naturligt fall. Men det går även att anlägga markbädden på en högre nivå, då krävs en pump som kan pumpa upp vattnet till bädden.

Fördelar med markbädd:

  • Förhållandevis låg investeringskostnad. Ofta billigare än att anlägga ett minireningsverk men dyrare än infiltration.
  • Driftsäker. Markbäddar är vanligtvis robusta och säkra anläggningar. De kräver endast minimalt med tillsyn och skötsel.

Nackdelar med markbädd:

  • Kompletterande fosforrening. Markbädd kräver vanligtvis någon kompletterande lösning för att minska mängden fosfor.
  • Inget kretslopp. Vid markbädd finns ingen möjlighet att återanvända avloppsvattnet som gödsel och kompostering.
Septic system construction with concrete wastewater reservoir.

Installation

Markbädden är uppbyggd av flera lager grus och sand. Varje skikt fyller olika funktion i reningsprocessen. Vanligtvis är bädden öppen i botten, det gör att mer vatten kan sippra in. I botten av bädden ligger ett utloppsrör. Det vatten som marken inte kan bearbeta rinner ut i det röret. I vissa marker är det inte bra att vattnet tränger in i marken, då tätar man markbäddens botten med en plast- eller gummiduk. Har markbädden ett tätskikt i botten rinner vattnet slutligen vidare till en utloppsbrunn eller någon annan typ av filter.

Innan man installerar en markbädd måste man kontakta miljönämnden. Vanligtvis behöver man utföra en förundersökning för att ta reda på om marktypen är lämplig för markbädd.

Kretslopp och miljö

En välfungerande markbädd renar avloppsvatten effektivt, både från smittämnen och organiskt material. Däremot är det inte lika säkert med fosforreningen. Det är därför markbädd ofta kompletteras med någon typ av teknik som hanterar och minskar mängden fosfor. Ofta tillsätter man särskilda kemikalier i slamavskiljaren (kemisk rening) som då klumpar ihop fosforn i vattnet och gör att det fastnar i tanken istället för att ledas vidare ut i naturen.

Drift och skötsel

Markbädden kräver i regel inte något större underhåll, men slamavskiljaren behöver tömmas en gång per år. Det är framförallt slamavskiljaren som kräver underhåll och tillsyn snarare än markbädden. Det är viktigt att kontrollera att det inte samlas slam inuti den sista kammaren (fördelningsbrunnen). Som fastighetsägare bör man även kontrollera att inga träd eller buskar växer ovanpå markbädden.

Vanliga frågor och svar

Markbädd är ett avloppssystem som innebär att avloppsvattnet renas genom marken. Markbädden består av en anlagd sand- och grusbädd där vattnet sipprar igenom. Markbädden föregås av en slamavskiljare och fördelningsbrunn.

Markbädd är ett förhållandevis billigt avloppssystem jämfört med exempelvis minireningsverk. Ett avlopp med markbädd är även driftsäkert och tåligt med endast liten risk för föroreningar av grundvattnet (under förutsättning att markbädden har en stängd botten).

Kräver en kompletterande fosforrening och innebär högre investeringskostnad än infiltration.

Storleken beror på hur många som använder avloppssystemet. I ett vanligt hushåll med max fem personer behövs en yta på minst 20 kvadratmeter.

Relaterade artiklar