Trekammarbrunn med infiltration

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

En trekammarbrunn är ett slags slamavskiljare som renar avloppsvatten. I trekammarbrunnen delas vattnet upp i tre kammare (därav namnet). Det finns även slamavskiljare med två brunnar som således kallas för tvåkammarbrunn. Här går vi igenom hur trekammarbrunnen fungerar.

Trekammarbrunnens funktion

I all typ av avloppsvatten bildas slam. Avloppsvatten delas upp i antingen svartvatten (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) eller BDT-vatten (bad-, disk-, och tvättvatten). I svartvatten finns det en hel del växtnäring, som kväve och fosfor. Kvävet kommer främst från urin och fosforn kommer mestadels ifrån tvätt- och diskvatten med innehåll av rengöringsmedel. Det finns alltså två- och trekammarbrunnar och samlingsnamnet är flerkammarbrunn. Det går att använda en sluten tank istället för en flerkammarbrunn. Kom dock ihåg att du alltid måste ansöka om tillstånd för anläggningen hos bygg- och miljönämnden i den kommun du bor i.

I trekammarbrunnen separeras grova partiklar från det övriga avloppsvattnet. Genom att filtrera bort de grövsta partiklarna i vattnet kan resterande avloppsvatten ledas till en efterföljande infiltration, utan risk för att stora partiklar ska sätta igen filtret. I trekammarbrunnens första kammare hamnar allt avloppsvatten: vatten, fekalier, urin och papper. Där filtreras de grövsta och största partiklarna bort. Det sker genom att de tyngsta partiklarna sjunker till botten och de lättare partiklarna flyter upp till ytan och bildar ett flytslam. Det mittersta skiktet är relativt klart och det rinner sedan vidare till nästa kammare. Här sker samma process: yt- och bottenslam filtreras bort och det mittersta och mest klara vattnet rinner vidare.

I den tredje kammaren ska det klara vattnet nu rinna över till infiltrationsdelen, som består av en spridningsledning (en perforerad slang eller ett nedgrävt rör). Här sipprar avloppsvattnet ner genom marken där det filtreras ännu en gång. Fördelen med att låta marken fungera som en infiltrationsbädd är att det finns bakterier och marklevande organismer naturligt i marken som hjälper till att rena vattnet.

För att infiltrationsprocessen ska fungera så bra som möjligt läggs en bädd av makadam eller singel ut, det förbättrar spridningsledningen. Innan du anlägger en markbädd med infiltration bör du kontrollera grundvattennivån. Avståndet bör inte vara mindre än meter, annars kan vattnet förorenas.

Viktigt att undvika starka rengöringsmedel

Nerbrytningsprocessen i en trekammarbrunn består till stor del av bakterier. Spolar du ner starka rengöringsmedel i toaletten eller i avloppet kan det att ta kål på bakterierna som är till för att rena vattnet. Med andra ord funkar inte trekammarbrunnen som den ska. De föroreningar och bakterier som finns i avloppsvattnet används som föda till bakterier som ska rena vattnet. Du bör framförallt undvika att spola ner lösningsmedel, färger, syror och bekämpningsmedel. Spola inte heller ner läkemedel i avloppet. Läkemedel ska lämnas in till apoteket.

Slamtömning

En trekammarbrunn behöver tömmas och hur ofta beror på kommunen. Vanligtvis töms flerkammarbrunnar samt slutna tankar en gång per år. Hur ofta brunnen töms beror dock på kommunen. I vissa fall behöver man själv beställa tömning. Då kommer ett avvattningsfordon (slambil) och suger upp allt innehåll i brunnen. I slambilen sker omedelbart en avvattning: botten- och flytslam separeras från det övriga vattnet. Det resterande vattnet återinförs sedan till brunnen igen. Fördelen med att återinföra en del av avloppsvattnet till flerkammarbrunnen är att nerbrytningen av nytt avloppsmaterial kan påbörjas direkt. Om slambilen suger upp allt vatten, även det mest klara mittenskiktet, dröjer det lång tid innan den mikrobiologiska nedbrytningen kan starta på nytt.

För att tömningen av trekammarbrunnen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att vägen till ditt hus är lättåtkomlig. Kontrollera att det inte kommer finnas några andra fordon på vägen just den tiden som slambilen kommer. Slambilen kan väga upp mot 25 ton, så det är viktigt att det finns en bra väg samt en vändplats. Du som fastighetsägare bör även se till att brunnslocket är frilagt så att tömningsarbetet blir enklare. Vid tömningen sugs vattnet ibland direkt från vattenlåset, vilket leder till en avloppslukt i fastigheten. För att undvika att det luktar avlopp i fastigheten efter tömningen är det bra att hålla alla avluftningsventiler öppna under tömningen.

Skötsel av trekammarbrunn med infiltration

Fastighetsägaren har ansvar för att trekammarbrunnen sköts om och underhålls regelbundet. Har man ett enskilt avlopp är man inte enbart ansvarig för själva anläggningen utan även för tillsyn och skötsel av marken där infiltration och markbädd finns. Vanligtvis behöver man inte utföra några större åtgärder eftersom slambilen kommer och tömmer brunnen en gång per år. Men om brunnen av någon anledning verkar fyllas på snabbare än normalt och det krävs fler tömningar, kan det bero på flera saker:

 • Vatten lägger sig på flytslammet. Om trekammarbrunnen är hårt belastad kan det bero på att nytt vatten som kommer in i brunnen lägger sig ovanpå flytslammet. Det beror vanligtvis på att brunnen är för liten för hushållet. Lösningen är att skaffa en större brunn. I en flerkammarbrunn ska det inte finnas slam i den andra eller tredje kammaren, endast i den första.
 • Marken har dåliga förutsättningar. En orsak till att reningsprocessen inte fungerar som den ska kan bero på att marken inte är tillräckligt bra för infiltration och markbädd. Ofta beror det på att markens jordlager är för täta vilket försvårar vattenpassagen.
 • Grundvattnet höjs. Det kan ske vid kraftigt regnfall eller när snön smälter. Höjs grundvattnet till den nivån där markbädden ligger kan vattnet bli förorenat.
 • Det finns påväxt i fördelningsbrunnen. Ibland uppstår påväxt (det växer någon form av mikroorganismer) inuti fördelningsbrunnen, vilket kan försämra trekammarbrunnens funktion. Det är viktigt att ta bort all påväxt så att den inte fortsätter in i spridningsledningen.
Hitta en expert som kan bygga din trekammarbrunn

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

En trekammarbrunn separerar slam från vattnet, det vill säga botten- och flytslam filtreras bort i en kammare. I nästa kammare sker samma process och vattnet renas ännu mer. I den sista kammaren leds det renade vattnet vidare till infiltration och markbädd där vattnet filtreras genom marken.

Det varierar beroende på kommun, men i regel töms flerkammarbrunnar en gång per år.

Kostnaden varierar mycket beroende på hur stor den är. Du behöver dels köpa in själva brunnen, dels utföra ett omfattande grävarbete.

Slamavskiljaren separerar slam från vattnet. Slam kan vara både flytande partiklar och tyngre partiklar som lägger sig på botten i brunnen. Toalettvattnet måste gå igenom en slamavskiljare innan det kan ledas vidare till en infiltrationsanläggning.

Eftersom det krävs ett omfattande grävarbete är det ganska svårt att på egen hand bygga trekammarbrunn. Det krävs även kunskap om brunnens funktioner, infiltration och konstruktion för att det ska bli rätt. Är du händig kan du klara av det själv, enklast blir det om du hyr en grävmaskin. Kom ihåg att följa rådande regler och anvisningar från kommunen.

Relaterade artiklar