Välj rätt avloppsystem till glesbyggt område

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Bor du i ett glesbygdsområde där det inte finns kommunalt avlopp? Då måste du ordna med det själv, och det finns flera typer av avloppssystem att välja på. Vilken typ som passar bäst för dig beror på flera saker, till exempel markens förutsättningar samt vilken skyddsnivå som krävs.

Platsen är avgörande

Det är flera faktorer som styr vilket avloppssystem som är mest lämpat. Bor du en bit ifrån grannar och vattendrag har du i regel flera alternativ att välja på. Ett avloppsystem som är vanligt på glesbygden är infiltration och markbädd. Men det gäller förstås endast om skyddsnivån är normal gällande hälso- och miljöskydd. Det är dessutom viktigt att berggrunden och grundvattnet ligger en bra bit ner under marken. En infiltrationsanläggning skulle kunna passa på glesbygden med de här förutsättningarna eftersom det är ett avloppsystem med liten skötsel. Det är viktigt att marken och själva jordtypen är rätt eftersom infiltrationsbädd innebär att avloppsvattnet filtreras genom jorden. Är det för stenig mark filtreras inte vattnet tillräckligt mycket, vilket gör att avloppet släpper ut gifter i naturen. Sandig mark är optimalt för infiltration.

Så fungerar infiltration

Det avloppsvatten som används i fastigheten leds vidare till en slamavskiljare där större partiklar fångas upp. Vattnet rinner vidare till en fördelningsbrunn och vidare ut till infiltrationsanläggningen. Här sprids vattnet ut i marken där det filtreras genom jordlagren. Till slut har vattnet sipprat hela vägen ner till grundvattnet. Eftersom vattnet går rakt ner till grundvattnet (som vi sedan hämtar upp som dricksvatten), är det väldigt viktigt att vattnet är helt renat. Det behöver därför vara ett tillräckligt stort avstånd från markyta till grundvatten så att vattnet hinner passera tillräckligt mycket filtration och renas längsmed vägen.

Då passar det inte med infiltrationsanläggning

En infiltrationsanläggning passar ofta hushåll i glesbygd där det är en bit ifrån närmsta grannar. Anledningen till att hushållet helst ska stå för sig själv och inte för nära grannhus beror på att infiltrationen kan förorena närliggande drickvattensbrunnar. Om ett grannhus har en egen brunn kan vattnet i den förorenas när avloppsvattnet infiltreras och når ner till grundvattnet. Då är det bättre att anlägga en markbädd.

Markbädd eller infiltration?

Markbädden är uppbyggd på i princip samma sätt som infiltrationsanläggningen, men med den skillnaden att markbädden leder vattnet vidare till ett dike, istället för ner till grundvattnet. Precis som vid infiltration sipprar vattnet ner genom jordlagren och renas i en markbädd. Men när vattnet tagit sig långt ner leds det vidare till en provtagningsbrunn, istället för ner i grundvattnet. Markbädden behöver kompenseras i storlek eftersom den inte har lika stora jordmassor att filtrera vattnet i. En yta på minst 50 kvadratmeter krävs för markbädd. På grund av de mindre jordmassorna behöver en markbädd dessutom extra rening av fosfor. Det kan man göra genom att välja kemisk fällning som renar fosforn. Vid kemisk fällning tillsätts kemikalier i avloppsvattnet. Kemikalien hittar fosforn i vattnet och klumpar ihop grundämnet så att det bildas ett slam. Slammet stannar sedan i slamavskiljaren och det renade vattnet kan sedan fortsätta vidare ut i markbädden. Väljer man ett avloppsystem med kemisk rening behöver man fylla på fällningskemikalier med jämna mellanrum.

Infiltration fungerar väldigt bra om jordtypen är den rätta (helst sandig) och huset ligger en bit ifrån grannar. Markbädd kan vara ett bra alternativ om jordtypen är lerig eftersom vattnet då behöver längre tid på sig att sippra igenom, vilket skulle skada en infiltrationsanläggning och reningsprocessen.

Vanliga frågor och svar

Infiltration innebär att avloppsvattnet renas genom jordlagren. Det förorenade avloppsvattnet leds ut till en slamavskiljare där fosfor samlas upp. Sedan går vattnet vidare till en fördelningsbrunn och vidare ut till infiltrationsbädden. Vattnet sipprar sedan igenom jordlagren och renas genom processen. Till slut når vattnet grundvattnet.

Den stora skillnaden mellan infiltration och markbädd är att vattnet inte leds ut i grundvattnet i en markbädd. Efter att vattnet passerat jordlagren leds det istället vidare till exempelvis ett dike.

Det är flera faktorer som styr vilket avloppssystem som passar. På glesbygden kan det passa med antingen infiltration eller markbädd. Anledningen är att husen ofta står en bra bit ifrån varandra på glesbygden, vilket minskar risken för att avloppsvattnet förorenar dricksbrunnar.

Valet av avloppsystem styrs av många faktorer, bland annat platsen och markens förutsättningar, men även personliga önskemål och vilken skyddsklass som finns där du bor. Det går alltid att rådfråga kommunen.

Relaterade artiklar