Eget dricksvatten

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Om man har eget avlopp har man även oftast eget dricksvatten. Har du en enskild brunn är du själv ansvarig för att kontrollera vattenkvaliteten och se till att brunnen är i bra skick. Lär dig mer om egen brunn och dricksvatten.

Undvik förorenat vatten

Ibland förorenas det egna dricksvatten på grund av en närliggande avloppsanläggning. För att motverka risken för förorenat vatten ska man helst planera både vatten och avlopp samtidigt. Anlägger man en brunn utan att ta hänsyn till framtida avloppsanläggningar kan det senare bli svårt att hitta en lämplig placering. Dricksvattenbrunnen måste nämligen alltid ligga högre upp än avloppsbrunnen för att avloppsvatten rinner in i dricksvattenbrunnen.

Idag kan man både borra och gräva en brunn, även om djupborrade brunnar är det vanligaste i Sverige. Det var vanligare förr att gräva brunnar för hand, då var de betydligt grundare. Även om många handgrävda brunnar fortfarande fungerar och används är det större risk för föroreningar med grunda brunnar. Har man en grund brunn är det viktigt att oftare underhålla brunnen och kontrollera vattenkvaliteten genom analyser. Se till att brunnslocket sluter tätt så att inget ytvatten kan rinna ner i brunnen.

Egenkontroll av brunn

Oavsett om du har en grund eller djup brunn är det ditt ansvar att kontrollera skick och vattenkvalitet. Vattnet i brunnen påverkas nämligen av flera saker, bland annat årstid och hur ofta brunnen används. Vattenprov ska regelbundet skickas till ett ackrediterat laboratorium där brunnsvattnet analyseras. Enligt Livsmedelsverket bör egenkontroll utföras minst vart tredje år. Flera brunnar har otjänligt vatten i Sverige, så många som var femte brunn. Anledningen är oftast mikrobiologisk tillväxt, alltså att vattnet är förorenat av bakterier. Andra orsaker till otjänligt vatten är:

  • Höga halter av arsenik
  • Höga halter av uran
  • Höga halter av fluorid
  • Höga halter av mangan

Genom en vattenanalys kan du snabbt få reda på om vattnets kvalitet är bra eller om det är förorenat. Upptäcks E. coli-bakterier samt höga värden av fosfor och kväve betyder det att dricksvattenbrunnen är förorenad med avloppsvatten, alternativt gödselvatten från närliggande mark. Det är viktigt att åtgärda problemet eftersom E. coli-bakterier kan orsaka magsjuka och diarré. Förorenat vatten kan också innebära en risk för methemoglobinemi (försämrad syreupptagning) hos små barn (under ett år).

Vid vattenanalyser av egen brunn kontrolleras mikrobiologiska parametrar och kemiska/fysikaliska parametrar. Mikrobiologiska parametrar innefattar bland annat E.coli, koliforma bakterier (bakterier som finns i människans normala tarmflora) och mikroorganismer (bakterier, svampar och alger). Kemiska och fysikaliska parametrar är bland annat metaller, alkalinitet (ett mått på vattnets förmåga att hantera tillskott av vätejoner) och pH-värde.

Beställ prov

Du kan beställa dricksvattenprover från ett ackrediterat laboratorium på nätet. Du får då utrustningen skickad via post efter ett par dagar. Med utrustningen följer en noggrann beskrivning av hur du ska utföra vattenprovet. Proverna ska lämnas in samma dag som de tas, alternativt hållas kylda till dess att de lämnas in. Provtagningen tas från den vattenkran som oftast används, exempelvis den i köket. Vattnet ska vara kallt med så lite inblandning av varmvatten som möjligt (det är bra att spola kallvatten ett tag så att vattnet har en så låg temperatur som möjligt).

Om du har en inlämningsklinik i närheten ska provet lämnas samma dag det tas. Ska provet skickas tillbaka med post ska det tas och skickas så att det anländer till laboratoriet måndag till onsdag.

I vanliga dricksvattenprov testas vanligtvis mikrobiologiska och kemiska/fysikaliska parametrar. Men har du en bergborrad brunn bör testet även innefatta kontroll av radon.

3 olika brunnar – lär känna din

I Sverige används främst tre typer av brunnar för dricksvatten: grävd brunn, filterbrunn och borrad brunn. Grävd brunn fungerar under förutsättning att det finns ett vattenförande lager på max 5 – 6 meter. Grävda brunnar anläggs framförallt i grundvattenmagasin vilka är mer känsliga för föroreningar på grund av sitt grunda djup.

Filterbrunn borras ner till ett betydligt större djup. Filtret ligger längst ner i brunnen och är anpassat efter det grundvattenförande lagrets egenskaper. Då filterbrunnen hämtar vattnet från ett betydligt större djup än den grävda brunnen, är den inte alls lika känslig för föroreningar.

En borrad brunn görs vanligtvis genom sänkhammarborrning, vilket är en borrning som sker med hjälp av tryckluft. Genom en kombination av rotation och slag kan borrningen utföras nästan överallt, oberoende av hur markens förutsättningar ser ut. Fördelen med borrade brunnar är att de har ett bra skydd mot yttre påverkan samt ger tillräckligt med vatten till hushållet.

Oavsett brunnstyp brukar det ofta vara problem med brunnslocket, att det inte passar exakt. Om locket till brunnen inte är helt tättslutande är risken stor att vattnet förorenas. Ett trasigt brunnslock eller ett lock som inte sluter tätt är den vanligaste orsaken till att brunnsvatten blir förorenat. Då kan nämligen både möss, grodor, ödlor och insekter ramla ner i brunnen och infektera vattnet.

Vanliga problem och åtgärder

Ibland uppstår problem med brunnen, det kan du märka genom att det inte kommer något vatten från kranen eller när du spolar. En brunn kan sina under torrperioder och vattenbrist. Andra problem och åtgärder:

  • Inget vatten ur kranen. Det kan bero på att motorskyddet till pumpen är avaktiverat, se till att det är påslaget.
  • Torr brunn. Brunnen har dålig tillrinning av vatten. Åtgärder är att fördjupa brunnen eller prova att högtrycksspola den (om det är en bergborrad brunn).
  • Pumpen slår av och . Ofta tyder det på ett fel i hydroforen/hydropressen, vilket sliter mycket på pumpen.

Vanliga frågor och svar

Det betyder att vattnet är förorenat med bakterier eller annan slags förorening, till exempel för höga halter av arsenik. Otjänligt vatten ska inte drickas.

En grävd brunn ska ha ett djup på minst 5 – 6 meter vattenförande lager.

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar sitt dricksvatten minst vart tredje år.

Det kan bero på flera saker, bland annat att brunnslocket inte sluter tätt vilket kan leda till att insekter och smådjur trillar ner i vattnet i brunnen. En annan orsak är att dricksvattenbrunnen ligger lägre placerat än avloppsbrunnen, vilket kan leda till föroreningar.

Relaterade artiklar