Dra in vatten – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Om du ska bygga hus är det viktigt att du fixar med indragning av vatten. Här går vi igenom hur du kopplar in vatten redan innan du anlagt husets grund. Du får även veta mer om vilka saker du själv kan göra och vad VS-huvudmannen måste göra.

Dra in vatten från grävd brunn

Det går att få tillgång till dricksvatten på två olika sätt: antingen genom att ansluta dig till det kommunala vattennätet, eller genom att gräva/borra en egen brunn. Det är inte alltid det går att ansluta sig till kommunens vatten. Bor du på landet kan du därför behöva en egen brunn, exempelvis en grävd brunn, en filterbrunn eller en djupare bergborrad brunn.

Den grävda brunnen är mest utsatt för föroreningar eftersom den är grundare anlagd, vanligtvis grundare än 10 meter. Det går endas att ha en grävd brunn om grundvattennivån ligger minst 5 – 6 meter ner i marken. Det finns risker med grävda brunnar eftersom de är mer utsatta för torra perioder och kan då torka ut. Det är särskilt vanligt om jordlagret består av morän. För att få in vattnet från brunnen till huset använder man en torruppställd pump inuti huset, alternativt i ett pumphus om brunnen skulle stå långt ifrån huset.

Filterbrunnen placeras genom borrning och mycket djupare än den grävda brunnen. Längst ner i den borrade brunnen placerar man ut ett filterrör. Med hjälp av en dränkbar pump som placeras cirka en meter ovanför filtret får man upp vattnet. Hela brunnssystemet ligger inuti ett fodrat rör som försluts med ett brunnslock. Brunnen är tät från ytvatten.

En bergborrad brunn har samma funktion som filterbrunnen men borras på ännu större djup. Man borrar hela vägen in i berget och den saknar ett filterrör. Den bergborrade brunnen är minst utsatt för föroreningar samt förändringar av grundvattennivån.

Viktigt!

När man gräver eller borrar en brunn gör man alltid det på den högsta möjliga punkten eftersom det minimerar risken för föroreningar.

Allmänna bestämmelser

Innan du sätter igång att ansluta dig till antingen det kommunala vattennätet eller påbörjar anläggningen av en egen brunn, är det viktigt att du kontrollerar vilka bestämmelser som finns i din kommun. Det kan nämligen skilja sig en del. Du ska kontakta VA-ombudsmannen i kommunen för att göra en servisanmälan. Det är även till VA-ombudsmannen du kan rådgöra kring hur vatten ska dras in till din fastighet.

Du kan koppla fastigheten till servisventilen, men du får inte stänga av eller sätta på ventilen och inte heller röra vattenmätaren, det är VA-huvudmannen som ansvarar för det.

Dra in vatten från det kommunala vattennätet

Om du kontrollerat att du har möjlighet att koppla på dig på det kommunala vattennätet och även rådgjort att det är okej, kan du dra in vatten till fastigheten. Den här beskrivningen avser indragning av vatten innan grundläggning av huset sker.

PEM-slang!

Slangen är ganska hård och svår att böja, men om du låter den ligga framme i solen ett tag blir den mjukare och kan böjas till den vinkel du behöver.

 1. Gräv till rätt nivå. Du ska komma tillräckligt djup så du hamnar på samma nivå som servisventilen, den finns vanligtvis nedgrävd vid tomtgränsen. Du kan kontrollera var du ska gräva genom att ta en titt på nybyggnadskartan, den får du av kommunens VA-huvudman.
 2. Beställ rätt dimensioner på PEM-slang. I samråd med VA-huvudmannen ska du ta fram de rätta dimensionerna på PEM-slangen. Standarddimensionen för småhus är 32 millimeter.
 3. Gräv ett dike. Från servisventilen och fram till husets grundläggning ska du gräva ett dike. Det måste hamna på frostfritt djup. Om du inte kan gräva ner till frostfritt djup måste PEM-slangen istället förses med isolering och värmekabel som är startad vintertid. När du grävt ur diket fyller du botten med finkornig sand.
 4. Lossa proppen. På servisventilen sitter den en propp, lossa den genom att hålla emot med en polygriptång eller rörtång med ena handen och skiftnyckel med andra.
 5. Skruva på en övergångskoppling. Den ska monteras på servisventilen och dras åt ordentligt med skiftnyckel. Till en 32 millimeters PEM-slang passar en R32-koppling med fast stödhylsa.
 6. Lossa muttern. På kopplingen sitter en mutter som ska lossas litegrann, så pass mycket att det finns plats att skjuta in PEM-slangen tills det tar stopp. Spänn sedan åt muttern igen med en skiftnyckel och håll samtidigt emot med polygriptång.
 7. Rulla fram slangen. Dra ut slangen från servisventilen hela vägen till husets grundläggning. Den sistas biten av slangen, den delen som kommer gå under och upp genom husets platta, ska träs in i ett skyddsrör. Dimensionerna på skyddsröret ska vara minst det dubbla som PEM-slangens dimensioner, till exempel ett 110 millimeters avloppsrör. Hur långt skyddsröret ska vara beror på hur djupt du ska anlägga. Det är viktigt att det går att byta ut PEM-slangen vid behov, därför ska en rasvinkel på minst 45° finnas.
 8. Kapa PEM-slangen. Kontrollera noggrant var du ska kapa slangen, det ska finnas minst 1 meter som hamnar över det färdiga golvet i huset när plattan väl är gjuten. Det är bättre att kapa så slangen blir för lång än tvärtom. Använd en plaströrssax för kapning.
 9. Kapa skyddsröret. Trä sedan på det över PEM-slangen.
 10. Gör en genomföring för skyddsröret. Det gör du först efter att grundläggningen av huset är färdig och du ska lägga ut cellplastskivorna. Skär ett hål i cellplasten med en kniv. Kom ihåg att täta genomföringen med fogskum så att det inte bildas några köldbryggor.
 11. Fixera skyddsröret. Innan du gjuter fixera skyddsröret med PEM-slangen inuti. Bocka till ett armeringsjärn och stick ner det i cellplasten. Fixera sedan skyddsröret mot armeringsjärnet med najtråd och häll sedan på betongen. Ta sedan bort najtråden när betongen härdat.
 12. Koppla slangen till vattenmätaren. Det är VA-huvudmannen som anger placering för vattenmätarens skåp och vattenmätarkonsolen (den har kulventiler och en backventilsnippel). Kapa först PEM-slangen till rätt längd utifrån var vattenmätaren sitter. Fixa till kapningen med en vass kniv (ibland blir slangens ände lite fransig). Lossa på muttern som sitter på vattenmätarkonsolen och tryck in slangen, skruva sedan fast muttern igen och dra åt med skiftnyckel samtidigt som du håller emot med en polygriptång.
 13. Kontakta VA-huvudmannen för besiktning. Efter att husets övriga VA-installationer är utförda är det dags för VA-huvudmannen att besikta systemet. Han eller hon kommer även att utföra en tryck- och täthetsprovning. Ser allt bra ut kan rörgravarna återfyllas och VA-huvudmannen kan sedan koppla in vattenmätaren i konsolen (den som sitter i skåpet). VA-huvudmannen kommer, efter att vattenmätaren är påkopplad, att vrida på servisventilen – den nås via marknivå.

Vanliga frågor och svar

Dels är det en anslutningsavgift (en engångsavgift), dels innebär anslutningen en kostnad i form av grävningen. Anlitar du ett företag som utför grävning av ledningar kostar det cirka 1 000 kronor per meter. Du kan spara en del pengar på att dra fram vattnet själv. Anslutningsavgiften varierar mellan kommunerna men kostar runt cirka 100 000 kronor.

Om fastigheten ligger inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för vattentjänst ska du få koppla på fastigheten.

Ja, du får dra fram ledningarna till det kommunala vattennätet (servisventilen), men du får inte röra själva ventilen (stänga av eller sätta på) och inte heller röra vattenmätaren, det är kommunens VA-huvudman som ansvarar för det. kom ihåg att du är ansvarig för att VA-ledningarna är korrekt kopplade om du väljer att dra fram dem själv.

Det är den ventil som sitter mellan huvudledningen och ledningen som går till en enskild fastighet. Den är vanligtvis placerad vid tomtgräns.

Nej, den får endas stängas av och hanteras av kommunen.

Relaterade artiklar