Infiltration – så fungerar det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Både markbädd och infiltration är markbaserade reningsanläggningar vilket innebär att avloppsvattnet renas genom marken. Markbaserade avloppssystem klarar vanligtvis de normala säkerhetskrav som ställs på avlopp, även om markbädd behöver en extra fosforrening.

Infiltration

I en infiltration leds vattnet från huset in till en slamavskiljare. I slamavskiljaren sker en mekanisk rening där slammet fastnar och resterande vatten fortsätter in till infiltrationsanläggningen. Infiltrationsanläggningen bör vara minst 50 kvadratmeter stor. Annars finns det risk att vattnet sipprar igenom för snabbt och inte hinner renas ordentligt. Det smutsiga vattnet bildar en biofilm av bakterier vid infiltrationsprocessen. Dessa bakterier hjälper till att bryta ner föroreningar och smittoämnen. Eftersom inga kemikalier tillsätts kallas den här reningsprocessen för biologisk rening. För att rena fosfor från vattnet krävs dock att kemikalier tillsätts, vilket sker i den fasta anläggningen (slamavskiljaren). När kemikalierna tillsätts klumpas fosforn ihop sig till ett slam som fastnar i slamavskiljaren (kemisk rening).

När vattnet gått igenom slamavskiljaren och sipprat igenom marken och alla jordlager hamnar det slutligen i grundvattnet där det är helt renat. Eftersom avloppsvattnet i en infiltrationsanläggning avslutar sin resa i grundvattnet är det viktigt att anläggningen utformas på rätt sätt och med rätt dimensioner. Annars finns det risk att reningen inte fungerar som den ska. Det kan i sin tur resultera i att smittämnen sprids ut i grundvattnet. Infiltration passar ofta bra till sandiga jordtyper och för hus som ligger på glesbygden. Bor man för nära grannar finns det risk att vattnet förorenar närliggande dricksvattenbrunnar.

För att avloppsvattnet ska kunna rinna ner till infiltrationen är det viktigt att det finns ett naturligt fall. Om naturligt fall saknas kan en pump användas i stället. Den pumpar då ut avloppsvattnet från fastigheten till infiltrationen. Pumpningen sker efter att vattnet gått igenom slamavskiljaren.

Fördelar med infiltration:

  • Låg investeringskostnad. Anläggningen av infiltration är förhållandevis billig, jämfört med exempelvis kostnaden för ett minireningsverk.
  • Driftsäker

Nackdelar med infiltration:

  • Risk för föroreningar. Om anläggningen ligger för nära dricksvattenbrunnar eller inte sipprar igenom tillräckligt långsamt finns risk för förorenat vatten.
  • Kräver förundersökning. Det krävs en noggrann undersökning för att ta reda på om markförhållandena är tillräckligt bra för en infiltrationsanläggning.
  • Svårt att kontrollera reningsprocessen. Det är svårt att undersöka hur väl reningsverket faktiskt fungerar och om vattnet renas som det är tänkt.
  • Inget kretslopp. Vid infiltration finns ingen möjlighet till att återanvända avloppsvattnet till gödsel och kompostering.

Drift och skötsel av infiltration

Den som äger ett reningssystem med infiltration måste se till att den slamtöms en gång per år. Då kommer vanligtvis kommunens slamtömningsbilar och hämtar slammet. Som fastighetsägare behöver man även ha en god översyn över slamavskiljaren, bland annat bör man kontrollera att det inte fastnat slam i den sista kammaren samt att T-rören är intakta. Dessutom ska regelbundna kontroller utföras för att säkerställa att det inte växer träd eller buskar över bädden, att det inte är för mycket vatten i fördelningsbrunnen samt att vatten inte rinner ut över sidorna av infiltrationsbädden. Har man en infiltrationsanläggning med pump ska även pumpen ses över så att den fungerar som den ska.

Vanliga frågor och svar

Infiltration är ett avloppssystem som innebär att avloppsvattnet renas genom marken. Först går vattnet igenom en slamavskiljare, sedan vidare till en fördelningsbrunn och slutligen till marken där vattnet sipprar ner genom jordlagren tills det når grundvattnet.

Infiltration fungerar ofta på glesbygden där det finns ett tillräckligt stort avstånd till grannars dricksvattenbrunnar. Det är även viktigt att marktypen är rätt, helst sandig så att vattnet kan sippra igenom tillräckligt långsamt och samtidigt renas ordentligt.

Anläggningen är driftsäker och innebär en förhållandevis låg investeringskostnad.

Det finns risk för föroreningar om anläggningen inte fungerar som den ska. Ofta behövs även en förundersökning utföras, vilken kan kosta en del pengar.

Relaterade artiklar