Kontrollera huset efter vintern

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Trots att husen i Sverige är byggda på ett sätt som tål vårt kalla klimat, innebär vintern ändå en påfrestning på fasaden. Det är viktigt att göra en årlig kontroll av huset efter vintern, då kan du tidigt upptäcka skador innan de förvärras.

Vatten fryser

Ett problem med vintern är att temperaturen förändras. Det innebär att vatten som letat sig in i otätheter och springor sedan expanderar när vattnet omvandlas till is. Vatten är inte heller bra, även om det handlar om en liten mängd som rinner in kan det så småningom leda till fuktproblem som röta eller mögel. Du måste därför se över hela fasaden (väggar, tak, fönster och dörrar) så att du ser om klimatskalet är helt tätt.

Tak

Taket är en av husets mest utsatta byggnadsdelar och du bör kontrollera det någon eller ett par gånger per år. Kontrollen tar lite tid, så lägg en helgdag på arbetet. När du klättrat upp på taket ska du kontrollera hur takbeklädnadens skick ser ut. Har du takpannor? Kontrollera att ingen panna ligger snett eller har vittrat sönder, då kan vatten tränga in i undertaket. Du kan även kontrollera taket från insidan. Klättra upp på vinden och undersök taket. Upptäcker du fuktfläckar eller till och med droppande vatten, är det viktigt att du hittar källan. Det är ofta ett hål eller liknande som måste tätas omedelbart.

Fasad

Beroende på vilken fasadbeklädnad du har bör du kontrollera olika saker. Har du en tegelfasad är det framförallt fogarna du ska kontrollera. Även spruckna tegelstenar eller söndervittrade stenar måste bytas ut. Om du har en träfasad ska du leta efter fuktskador, de märks genom att träet ser mörkare ut. Du kan även trycka med en kniv på fasaden. Om kniven sjunker in långt och träet känns mjukt är det ruttet och måste bytas ut. Ett snabbt sätt att kontrollera fukten i träfasaden är att använda en fuktmätare. Men det måste vara torrt väder i någon vecka innan du kan använda den. Om fuktmätaren visar en fuktighet på mer än 20 % är det en indikation på att träet måste bytas ut.

Dörrar och fönster

Det är framförallt tätningsmaterialet i dörrar och fönster som slits ut och leder till värmeförluster. Kontrollera karmarna och byt eventuellt ut den gamla tätningslisten. Även ytterdörrens tröskel är utsatt, särskilt om det ligger snö mot tröskeln. Provstick med en skruvmejsel i träet. Om det känns mjukt måste tröskeln bytas ut. När det kommer till fönster är det bra att kontrollera både tätningsmaterialet och fogarna som går runt fönstret. Om de har spruckit måste du foga om och byta ut tätningslisterna. Kontrollera även fönsterblecken. Om de har släppt eller hamnat snett kan vatten rinna in bakom och under karmen istället för att ledas bort från fönstret. Montera fast fönsterblecken eller byt ut dem om de är rostiga.

Skorsten

Är skorstenen murad ligger den största risken i att fogarna släpper, vilket kan leda till att stenarna börjar falla sönder. Om du upptäcker att vissa av stenarna är spruckna måste de bytas ut. Kontrollera fogarna genom att kratsa med en skruvmejsel – de ska vara hårda.

Om skorstenen är putsad ska du leta efter sprickor i putsen. Knacka även på putsen för att se om ljudet är ihåligt. Det betyder i så fall att putsen är lös. Det måste åtgärdas genom att du först knackar bort den gamla putsen och sedan lägger ny. Ett bättre alternativ är att byta den gamla putsade skorstenen till en skorsten i plåt.

Täckplåtar

På fasaden och taket finns det olika ställen där två material möts. Man döljer den skarven med täckplåtar. Kontrollera att alla täckplåtar sluter tätt runt de olika byggnadsdelarna och att de inte är skadade på något sätt. Ibland behöver gamla täckplåtar bytas ut.

Hängrännor

Det är lika tråkigt varje år men ett måste – hängrännorna bör rensas varje höst och sedan en gång till på våren. Hängrännorna kan verka vara en liten detalj på huset, men de fyller en viktig funktion – de ser till att regn- och smältvatten inte rinner längsmed husets fasad utan istället leds bort från huset. Om hängrännorna är igensatta med kottar, barr och löv kommer vattnet att svämma över rännan och skölja över fasaden. När du väl har rensat hängrännorna bör du samtidigt kontrollera att de är i gott skick. Hål eller skador kan repareras med nya delar och rännskvarvar.

Grund

Husets nedersta del, grundmuren, måste vara i gott skick, annars finns det stor risk för fuktproblem. Gå ett varv runt huset och kontrollera att det inte är några sprickor eller hål. Om du upptäcker skador bör du laga dem omedelbart. Om du har en krypgrund bör du även se till att alla ventiler är öppna och inte blockerade – ventilationen är viktig för att krypgrunden ska hållas torr.

Vanliga frågor och svar

Fasaden och taket – fönster, dörrar, panel, skorsten, grund och takrännor. Är något i dåligt skick ska det bytas ut. Fasaden är det som skyddar huset mot väder och vind.

Det finns särskilda rännskarvar som du enkelt limmar fast.

Kontrollera fönstret på in- och utsida. Drar det runt karmen? Då kan tätningslisten behöva bytas ut. Andra tecken på att fönstret inte har bra isolering eller tätar ordentligt är kallras (den kalla luften väger mer än den varma, vilket innebär att luften känns kall på golvet nära fönstret. Kondens på glaset är också ett tecken på att fönstret inte är ordentligt tätt. Kontrollera fönsterblecket, om det hamnat snett kan vatten ta sig in bakom och under karmen – vilket i värsta fall kan leda till röta.

Relaterade artiklar