Skriv avtal med experter – här är de vanligaste avtalstyperna

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

När du anlitar hantverkare för reparationer, renoveringar eller ombyggnader behöver du skriva ett avtal. Det minimerar risken för missförstånd eftersom bägge parter vet vad som är överenskommet. Här får du lära dig mer om vanliga avtal som AB 04, ABT 06 och Hantverkarformuläret samt vad som ska finnas med i ett avtal.

Avtalsformer: AB 04 och ABT 06

Beroende på vilken entreprenadform du väljer kan du antingen utgå från AB 04 eller ABT 06. AB 04 är ett avtal för utförandeentreprenad. Avtalet används ofta vid byggnadsprojekt eller olika typer av anläggning och installationer – med andra ord när beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för själva utförandet.

ABT 06 är avsett att användas vid byggnadsprojekt eller olika typer av anläggning och installationer på totalentreprenad – med andra ord när entreprenören ansvarar för både projektering och utförande.

Bägge avtal är entreprenadbranschens främsta och de som oftast används. De reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör. Men vad är den stora skillnaden mellan AB 04 och ABT 06? I korthet kan man säga att AB 04 framförallt används av företag för entreprenader. Om du är en beställare som endast vill ha hjälp med ett mindre entreprenadprojekt, alternativt småhusentreprenad, finns det ännu bättre lämpade avtal: hantverkarformuläret eller ABS-18 för småhusentreprenad.

Hantverkarformuläret – en avtalsmall

Tanken med hantverkarformuläret är att underlätta samarbetet mellan privatpersoner och hantverkare. Utgår parterna från avtalsmallen blir det enklare att sluta skriftliga avtal.

Hantverkarformuläret utgår mångt och mycket från konsumenttjänstlagen, alltså den lag som reglerar vad som gäller när privatpersoner anlitar en hantverkare eller ett företag för att utföra tjänster, exempelvis en ombyggnation eller reparation. Förutom att hantverkarformuläret kompletterar konsumenttjänstlagen lyfter det även fram de paragrafer i lagen som är särskilt viktiga för avtalsparterna (beställare och hantverkare) att känna till.

Det här ingår i hantverkarformuläret

 • Information om beställare. Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Information om hantverkare. Namn/firma, organisations- och personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress – samt information om F-skatt och allrisk- och ansvarsförsäkring.
 • Projektets omfattning. Adress där projektet ska utföras samt en tydlig beskrivning av exakt allt arbete som hantverkaren ska utföra.
 • Bilagor. Det ska stå tydligt om arbetet ska utföras enligt särskilda bilagor, exempelvis tilläggsbeskrivningar, offerter eller ritningar.
 • Det som inte ingår. Det ska tydligt stå en lista på vad som inte ingår i avtalet, exempelvis material och arbete.
 • Hantverkarens avrådande. Hantverkare har en plikt att berätta för beställaren om han eller hon avråder från något särskilt arbete. Om beställaren, trots avrådan, väljer att ha arbetet utfört, ska det stå i en tydlig beskrivning – ”Arbete som beställaren vill ha utfört trots att hantverkaren avrått”. Det ska även finnas en beskrivning om orsaken till avrådan.
 • Pris. Priset för arbetet ska anges utan ROT-avdraget. Det kan antingen vara ett fasteller rörligt pris. Gäller fast pris ska dels alla kostnader anges som en totalsumma (arbete, material och resor), dels per enhet (arbete och resor – arbete – material). Kostnaderna anges i kronor inklusive moms. Om rörligt pris gäller anges arbete och arbetsledning i kronor per timme inklusive entreprenörarvode och moms. Det står även hur många procent som överenskomna underentreprenörer debiteras med (kostnaden är redovisad självkostnad med tillägg för entreprenörarvode) samt material, varor och hjälpmedel. Vid rörligt pris ska ändå en ungefärlig prisuppgift framkomma i avtalet (inklusive moms).
 • Resor. Om hantverkarna tar betalt för resor ska det beskrivas hur resorna debiteras.
 • ROT-avdrag. Om ROT-avdrag ska användas ska den rutan kryssas i, annars ska ”Nej”-rutan kryssas i. Information om fastighets-, bostadsrätts-, eller ägarlägenhetsbeteckning ska anges i samband med ROT-avdraget. Likaså bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt för vilken eller vilka beställare som ROT-avdraget ska sökas för.
 • Tider. Det ska stå när projektet ska påbörjas och när det senast ska vara färdigt. Det finns även med allmänna bestämmelser som beskriver vad som gäller vid eventuella förseningar, tilläggsarbeten och ändringar.
 • Ändringar och tilläggsarbeten. Det står tydligt i avtalet vad som gäller vid eventuella ändringar och tilläggsarbeten sett till pris, arbetsledning samt om hur överenskomna underentreprenader ska debiteras. Även kostnader för resor, material, varor och hjälpmedel ska finnas med.
 • Betalning. Det står tydligt att ändringar och tilläggsarbeten ska betalas mot faktura om ingenting annat avtalas. Det finns kryssalternativ där man väljer om hela beloppet ska betalas när arbetet är slutfört, eller om betalning ska ske enligt en betalningsplan (då bifogas betalningsplanen som en bilaga), alternativt enligt en specificerad faktura. Det finns även information om vad som gäller om ni inte avtalat om något annat betalsätt.
 • Övriga överenskommelser. En beskrivning om vad som gäller när det kommer till förseningsvite, besiktning, garanti, försäkringar och städning.
 • Signaturer. Information om var avtalet signerades (en för beställare och en för hantverkare) samt signatur och namnförtydligande ska finnas med för att avtalet ska bli bindande.

ABS 18 – standardavtal för entreprenadkontrakt

Om du ska bygga hus kan ABS 18 vara ett bra avtal. Det är baserat på konsumenttjänstlagen och kallas för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Det är framtaget av Konsumentverket tillsammans med byggbranschen. I avtalet ABS 18 finns förhållningsregler om vad som gäller när det kommer till exempelvis platsbesök, dokumentation, betalningsplan, eventuella fel och dröjsmål. I alla typer av entreprenadkontrakt ska följande uppgifter finnas med:

 • Information om inblandade parter
 • Beskrivning av projektet
 • Information om pris
 • Betalningsplan
 • Tid för när arbetet ska påbörjas och vara färdigt
 • Arbetsmiljöansvarig
 • Färdigställandeskydd och andra försäkringar
 • Betalningsvillkor

ABK 09

Vid konsulttjänster när en beställare anlitar exempelvis en arkitekt eller ingenjör, kan man använda sig av ABK 09 – ett standardavtal vid konsulttjänster. ABK 09 är framtaget av Byggandets kontraktskommité (BKK), vilka företrädde beställare och Svensk Teknik och Design (STD) som företrädde konsulter. Vill man använda sig av ABK 09 måste det framkomma i avtalet. ABK 09 reglerar saker som genomförande, betalning och försäkringar. Det finns även med information särskild ersättning, till exempel om en arkitekt tar extra betalt för att ta fram underkonsulter, modelltillverkning eller liknande.

Vanliga frågor och svar

Det är en avtalsmall som används mellan beställare och hantverkare vid exempelvis ombyggnation och reparation.

Om beställaren och hantverkaren kommit överens om ett ungefärligt pris får priset som mest överstiga med 15 %. Om det sedan förekommer tilläggsarbeten får de inte heller överstigas med mer än 15 %.

Kontrollera att företaget innehar F-skattsedel och att det inte är listat på Råd & Röns svarta lista. Läs även recensioner och ta in flera offerter för att kunna jämföra priser och omfattning. Kontrollera avtalet noggrant, vad gäller betalning – är det fast eller rörligt pris?

Max 15 %.

Det är ett standardavtal som används inom entreprenadbranschen.

Ett avtal som reglerar hur ansvaret fördelas mellan beställaren och de entreprenörer som är inblandade i bygget eller projektet.