bergsprängare

Hitta en bergsprängare

Behöver du hjälp med att ta bort berg på tomten? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på bergsprängning och stenspräckning. Du får även lära dig mer om vad det kostar att spränga berg, hur det går till samt vilka metoder som finns.

Få offerter från bergsprängare

Vad kostar bergsprängning?

Vad bergsprängning kostar varierar en del beroende på var du bor. Bergsprängning i storstäder som Göteborg eller Stockholm kan dessutom vara klurigare eftersom det är tätbyggt, vilket försvårar sprängningsarbeten. Pris för stenspräckning och bergsprängning påverkas av flera saker:

 • Etablering. Innefattar kostnader för transport och montering av all utrustning som ska användas. Det kostar cirka 10 000 kronor (för ett normalstort område som exempelvis villatomt).
 • Besiktning. Besiktning görs både före och efter sprängningen för att säkerställa att inga skador orsakats på närliggande fastigheter. Besiktningen kostar normalt sett cirka 20 000 – 30 000 kronor.
 • Täckning. Täckning innebär att man täcker över hela det område som ska sprängas, det gör man för att förhindra att stenar och splitter sprider sig. Täckningen består av tunga mattor och det kostar cirka 15 000 kronor.
 • Sprängning. Sprängningen kostar normalt sett cirka 700 kronor per m2, men eftersom sprängningen endast är en liten del av hela arbetet är det lite missvisande. Räkna med att sprängning kostar cirka 10 000 – 20 000 kronor per dag.
 • Tillstånd. Kostnad för tillstånd att spränga (det polisen som utfärdar tillstånden). Ansökningsavgiften ligger på 1 660 kronor.
 • Tippavfall. Kostnaden varierar beroende på kommun, men räkna med flera tusen kronor.

Du kan spara in lite på kostnaderna genom att förbereda på egen hand. Till exempel kan du avtäcka berget från buskar, sly och träd. Om du har användning för schaktmassorna och slipper köra iväg dem till tippen sparar du också in en del pengar.

Hitta din lokala bergsprängare

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 83 873 experter
 • Gratis offertförfrågan
 • Digitala avtal
 • Kvalitetskontroll
 • Finns i hela landet
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
 • Dokumenthantering av projektet
Hitta bergsprängare
Gratis offerttjänst

Att tänka på innan du spränger berg

Det krävs ett tillstånd från polisen om du ska utföra sprängning inom detaljplanerat område. Det är vanligtvis entreprenören som fixar med tillståndet, men det kan vara bra att fråga om det eftersom det kan ta ett par veckor. Eftersom sprängning innebär risker måste entreprenören följa vissa regler. En regel vid sprängning är besiktning, man måste kontrollera fastigheter inom en viss radie både innan och efter. En annan regel är att det krävs ett marklov från kommunen om sprängningen kommer att innebära att tomtens markhöjd kommer att förändras med mer än en halv meter. Om det är du som lämnar in ansökan till polisen om sprängningstillstånd, måste du samtidigt kunna bevisa att de som utför sprängningen är kvalificerade och har rätt kunskap.

För att arbeta som bergsprängare måste man ha dokumenterad teoretisk kunskap samt ett års praktik (utförande av sprängarbete under handledning). Dessutom ska sprängare ha kunskaper kring riskerna som sprängning medför samt hur man kan undvika dem. Ett sätt som bevisar att den teoretiska kunskapen är dokumenterad är genom ett sprängkort, det är ett certifikat som visar att personen får spränga i berg, gruvor och vid väg- och tunnelbyggen.

Obs!

Om det skulle uppstå skador på grannfastigheter är det du som byggherre (och sprängaren) som blir ersättningsskyldiga. Ibland är det bättre att spräcka berget, det kostar mer men det är inte lika riskfyllt.

Säkerhet och regler vid sprängning

Det finns särskilda regler vid sprängning inom detaljplanerade områden. De flesta villaområden ligger inom detaljplan, men inte alltid. Kontrollera därför med kommunen om du är osäker. Bra saker att känna till om sprängning:

 • Säkerhetsavstånd vid bergsprängning. Det ska utföras besiktning av fastigheter som ligger inom en radie av 50 meter om sprängning utförs på bergig mark. Om marken är lerig gäller det en radie av 100 meter. Det beror på att sprängvibrationerna fortplantar sig snabbare och enklare genom lera. Alla berörda grannar ska få mätutrustning installerad samt besiktning både före och efter sprängningen, det kan kosta flera tusen kronor per berörd fastighet. Om du ska spränga i ett tätbyggt område kan det därför vara mer kostnadseffektivt med spräckning istället för sprängning, då krävs inte besiktning.
 • Svällfaktor av berg. Vid sprängning av berg expanderar bergmaterialet, det kallas för svällfaktor. När berget sprängs fördelas det tidigare fasta materialet till lösa fragment, det har en volym som är större än när det sitter i sin fasta form. Beroende på hur stora fragmenten är varierar storleken på svällfaktorn.

Bergsprängning eller bergspräckning?

Sprängning är mer kraftfullt och effektivt när det gäller större områden men orsakar samtidigt kraftfullare vibrationer och ljudvågor. Det är inte alltid lämpligt med sprängning om det sker i ett tätbyggt område eftersom de kraftfulla vibrationerna kan orsaka skador på fastigheter i närområdet. Då kan spräckning vara ett alternativ. När man ska spräcka berg bildas inga vibrationer och man använder inga sprängämnen.

 • Sprängning. Först borras flera hål i berget (hur många och hur djupa varierar beroende på hur stor yta som ska sprängas bort). Man för sedan ner sprängämnen i hålen och kopplar sedan ihop medlen med en kabel. Sedan skjuter man in en intervallsalva, vilket gör att varje hål sprängs flera gånger (med någon tusendels sekunds mellanrum). Det hörs då ett smattrande ljud.
 • Spräckning. Det finns flera metoder av spräckning, till exempel kan man spräcka med expanderade medel, vatten eller krutladdning. En vanlig metod är spräckning med hydraulik-kil (även kallat hydraulisk losshållning). Fördelen med spräckning är att det är lättare att kontrollera, det går till och med att spräcka inuti hus, till exempel om man vill spränga en källare. En vanlig metod av spräckning är med darda, som är en handhållen maskin för trängre utrymmen där en grävmaskin inte får plats.

Det finns även andra metoder, som till exempel vajersågning. Det går ut på att man först borrar flertalet hål i området som ska bort, sedan för man ner en diamantklädd stålvajer och sätts ihop till en slinga som sedan dras runt med en speciell maskin. På så vis sågas stora bitar av berget bort.

Tips när du anlitar bergsprängare

När du anlitar ett företag för bergsprängning är det viktigt att du kontrollerar vilka försäkringar företaget har. Du som beställare är även byggherre vilket innebär att du (och entreprenören) har ett ansvar för sprängningen. Skulle skador uppstå på fastigheter i närheten är det alltså du som blir ersättningsskyldig, om du inte kontrollerat vilka försäkringar som sprängaren har. Se även till att bergsprängaren är:

 • Utbildad. Det är ett krav för att få arbeta som sprängare, be om att få se ett sprängkort.
 • Certifierad. Om företaget ska transportera farligt gods (exempelvis sprängämnen) ska de inneha ADR-kort.

Kostnad för bergsprängning och bergspräckning

Kostnaden för att spränga berg varierar mycket beroende på hur markens förhållanden ser ut, hur stor yta som ska sprängas samt hur mycket förarbete du gör själv. Det kan även skilja sig en del i pris beroende på om du ska spränga eller spräcka berg. Förutom sprängning tillkommer det många andra kostnader, som exempelvis marklov, bygglov (om du i samband ska bygga hus), bortforsling av schakt och olika tillstånd.

Ett prisexempel för bergsprängning av 150 m3 berg under utmärkta förhållanden.

 • Etablering: 10 000 kronor
 • Besiktning: 15 000 kronor
 • Täckning: 15 000 kronor
 • Sprängning: 20 000 kronor
 • Grävmaskinistens arbetskostnad: 25 000 kronor
 • Entreprenörens arbetskostnad: 30 000 kronor
 • Tippavgift: Uppgår till 500 ton med kostnad på 35 kronor/ton: 17 500 kronor
 • Totalkostnad: 132 500 kronor

Olika metoder för att spränga berg

Det är i slutändan ett bergsprängningsföretag som vet vilken metod som är säkrast och mest effektiv att använda på din tomt. Men det kan ändå vara intressant att förstå skillnaden mellan olika metoder.

 • Bergsprängning. Innebär att man borrar flera och djupa hål i berget som sedan fylls med sprängämnen. Sprängdetoneringen är hopkopplad med en kabel.
 • Vajersågning. Innebär att man borrar flera hål i det område som ska bort, sedan för man igenom en diamantklädd stålvajer som sätts samman till en slinga. Slingan dras sedan runt med en särskild maskin. På så vis sågas berget i mindre bitar som sedan forslas bort.
 • Sönderdelning med hydraulhammare. En hydraulhammare används tillsammans med grävmaskiner och hackar sig med stor kraft ner i berg.
 • Spräckning med hydraulik. En vanlig metod vid spräckning är att använda sig av hydraulik. Det hydrauliska trycket driver ut en kil som är placerad mellan två bleck. Man för ner maskinen i ett förborrat hål och när blecken pressas isär pressas det förborrade hålet i berget isär, vilket leder till att berget klyvs.
 • Spräckning med expanderade medel. Snigeldynamit är ett vanligt medel vid spräckning. Det är en kalkbaserad produkt som blandas med vatten och som expanderas långsamt när blandningen hårdnar.
 • Spräckning med krutladdning. Innebär att man borrar flera hål som fylls med krutladdningar. Det är en ”mjukare” metod än traditionell dynamit och skapar inte lika stora vibrationer och stenkast.

Vanliga frågor och svar

Berget växer inte i den bemärkelse att det bildas nytt berg. Vad som menas är att berget i sin fasta ursprungsform tar mindre utrymme än när det är sprängt eftersom det då omvandlas till lösa fragment. Det kallas för svällfaktor och den varierar beroende på hur stora fragmenten är.

Spränger man med dynamit borrar man först flera och djupa hål in i berget som man sedan fyller med dynamitladdningar.

Du måste ansöka om tillstånd hos polisen. Sprängningen får endast utföras av personer som kan uppvisa dokumentera teoretisk kunskap samt minst ett års praktik.

Först behöver du ett tillstånd för att få spränga och om det finns grannfastigheter ska en besiktning av dem utföras både innan och efter sprängningen. Alla fastigheter som står inom en radie på 50 meter ska besiktas. Är marken lerig gäller en radie på 100 meter.

Det kostar cirka 10 000 – 20 000 kronor per dag att spränga.

Du får inte använda sprängmedel som dynamit men du kan spräcka berg själv med hjälp av bergborr eller med snigeldynamit.