ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten)

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

En av de vanligaste tvistefrågorna inom entreprenader handlar om ÄTA-arbeten – tilläggs- och ändringsarbeten. Det gäller alltså arbeten som görs i samband med ett annat arbete. Här får du lära dig mer om vad som gäller när det kommer till ersättning för ÄTA-arbeten.

Åtgärder som måste läggas till

I korthet är ÄTA-arbeten sådana arbeten som måste läggas till utanför den ursprungliga planen, det kan handla om att du som beställare helt plötsligt ändrade dig gällande kakel. Det kan även handla om att hantverkaren upptäckte ett fuktproblem när han eller hon skulle sätta tätskikt – då kan olika typer av ändrings- och tilläggsarbeten uppkomma.

Krav för att arbete ska betraktas som ÄTA

Ett arbete som klassas som ÄTA måste vara väsentligt relaterat till den ursprungliga planen och ska även utföras under pågående entreprenad. Det är dock inte alltid så enkelt som det kan verka. Ibland är det svårt att veta om det handlar om en kompletterande entreprenad eller ett ÄTA-arbete. En bra tumregel är dock att ska det klassas som ÄTA-arbete ska arbetet nästan alltid kunna läggas åt sidan och kunna slutföras vid ett senare tillfälle.

Du ska inte betala ersättning om hantverkarens rutiner förändrar omständigheterna och resulterar i ett tillkommande arbete. Ett exempel är att hantverkaren gett dig ett fast pris för en golvläggning, men sedan uppstod extratimmar på grund av att golvläggaren är nyanställd och behövde mer tid – det ger inte upphov till ÄTA-arbeten och du ska inte betala extra för det.

Exempel på ÄTA-jobb

Beställaren anlitar en hantverkare för att lägga gatsten på 50 m2, men under arbetets gång ändrar sig beställaren och vill ha gatsten på 70 m2. De extra 20 m2 läggning av gatsten blir ett tillkommande arbete = ett ÄTA-arbete.

ÄTA-arbeten i avtal

Oförutsedda händelser är just det – omöjliga att förutse. Det är därför viktigt att det framkommer tydligt i avtalet hur eventuella ÄTA-arbeten ska hanteras. Det ska bland annat stå i avtalet hur ÄTA-arbeten kommuniceras och prissätts så att inga missförstånd uppkommer.

En bra utgångspunkt är att det som står i avtalet är det som gäller. Men ibland uppkommer det ändå olika ändringar, det kan handla om att du exempelvis vill byta från ekparkett till björkparkett. Är hantverkaren då skyldig att utföra arbetet? Så länge som dina ändrings- och tilläggsarbeten anses ligga inom samma tidsram som den ursprungliga planen så ska det inte vara några problem. Men vad händer om hantverkare upptäcker något som måste åtgärdas, som en läcka eller liknande? Har han eller hon rätt att utföra eventuella ÄTA-arbeten som uppstår?

Generellt sett har hantverkaren rätt att utföra ÄTA-arbeten om de är nödvändiga ur en bygg- eller säkerhetssynpunkt, det beror på att hantverkaren själv är tvungen att följa konsumentskyddande lagstiftning. Han eller hon är dessutom skyldig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt enligt branschens rådande regler.

Bevisbördan för ÄTA-arbeten

Vem är det som bedömer om vilka åtgärder som ska utföras gällande ändringar och tillägg? Generellt sett är det den person som påstår något som också har bevisbördan för sitt påstående. Om du som beställare hävdar att en viss åtgärd som hantverkaren utfört var onödig eller att det var möjligt att utföra den billigare, är det du som har bevisbördan för det påståendet. Ibland kan det uppstå konflikter, då är det bättre att anlita en obehörig besiktningsman som kan ge sitt utlåtande.

Kostnad för ÄTA-arbeten

Det är viktigt att kostnad för eventuella ÄTA-arbeten framkommer i avtalet, annars finns det risk att priserna springer iväg. Det finns dock riktlinjer i EU:s direktiv där det står att tilläggskostnader till följd av ÄTA-arbeten inte får överstiga mer än 15 % av entreprenadens värde.

Ireno

Med Ireno kan både hantverkare och privatperson känna sig helt trygga. Betalningen sker via Ireno, vilket innebär att hantverkaren vet att pengarna finns, däremot betalas pengarna inte ut till hantverkaren förrän bägge parter är överens om resultatet.

Upptäck fler fördelar

Vanliga frågor och svar

Det är ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.

De regleras av konsumenttjänstlagen och där står bland annat att entreprenören har rätt till pristillägg om denne utfört tilläggsarbeten eller om tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på beställaren.

Kontrollera avtalet noggrant – det är viktigt att alla betalningsvillkor finns specificerade samt att det står vad som gäller vid ÄTA-arbeten. Det är även viktigt att entreprenören varit och besökt platsen där arbetet ska äga rum så att han eller hon kan kontrollera alla förutsättningar redan innan prisuppgifter lämnas. Du som beställare bör även se till att ge alla relevanta handlingar som ritningar, servitut och tillstånd till hantverkaren.